Egzaminy kierowników technicznych zakładów mleczarskich. - Dz.U.1939.65.444 - OpenLEX

Egzaminy kierowników technicznych zakładów mleczarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.444

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 19 lipca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o egzaminach kierowników technicznych zakładów mleczarskich.

Na podstawie art. 2 ust. (1) pkt 2) ustawy z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczarstwie (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 272) zarządzam, co następuje:
1.
Osoby, które miedzy 1 listopada 1936 r. a 15 maja 1938 r. były kierownikami technicznymi mleczarni, maślarni lub serowni, zgłoszonych do izby rolniczej celem zarejestrowania, mają ukończoną co najmniej szkołę powszechną I stopnia i co najmniej 5 lat pracowały w mleczarni, maślarni lub serowni, a których zawodowe przygotowanie nie odpowiada wymaganiom, określonym w §§ 27 - 30 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 568) zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 294) - powinny do dnia 1 lipca 1941 r. złożyć egzamin przed jedną z komisyj egzaminacyjnych, utworzonych przy szkołach, wymienionych w § 29 ust. (1) przytoczonego rozporządzenia, lub przy szkołach akademickich, na których są wykładane przedmioty z zakresu technologii przemysłu fermentacyjnego.
2.
Osoby, określone w ust. 1, powinny do dnia 1 listopada 1939 r. zawiadomić właściwą komisję egzaminacyjną o zamiarze poddania się egzaminowi pod rygorem utraty prawa składania egzaminu.
3.
Komisje egzaminacyjne wyznaczą dla poszczególnych osób terminy egzaminów oraz zawiadomią każdą z nich o wyznaczonym terminie przynajmniej na trzy miesiące przed tym terminem.
1.
Izba rolnicza może zwolnić od egzaminu, przewidzianego w § 1, osoby, które między 1 listopada 1936 r. a 15 maja 1938 r. były kierownikami technicznymi mleczarni, maślarni lub serowni, zgłoszonych do izby rolniczej celem zarejestrowania, ukończyły 35 rok życia, co najmniej 10 lat pracowały w zawodzie mleczarskim oraz mają ukończoną co najmniej szkołę powszechną I stopnia.
2.
Osoby, określone w ust. 1, powinny do dnia 1 listopada 1939 r. złożyć do izby rolniczej podanie o zwolnienie od egzaminu pod rygorem utraty prawa ubiegania się o zwolnienie po tym terminie.
3.
Izby rolnicze powinny wydać orzeczenia o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia od egzaminu najpóźniej do dnia 1 stycznia 1941 r.
4.
W razie odmowy podanie będzie uważane za równoznaczne z zawiadomieniem o zamiarze poddania się egzaminowi. W tym przypadku izba rolnicza powinna przesłać do właściwej komisji egzaminacyjnej podanie wraz z odpisem swego orzeczenia o odmowie zwolnienia od egzaminu.
Te spośród osób, określonych w §§ 1 i 2, które do dnia 1 lipca 1941 r. nie złożą egzaminu z wynikiem dodatnim lub nie uzyskają zwolnienia od egzaminu - nie będą mogły po tym terminie zajmować stanowisk kierowników technicznych mleczarni, maślarni i serowni.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 lipca 1939 r.