Rozdział 9 - Egzamin weryfikacyjny - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  9

Egzamin weryfikacyjny

§  48. 
Komisja weryfikacyjna, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, przeprowadza egzamin weryfikacyjny dla grup nie mniejszych niż 20 i nie większych niż 40 osób.
§  49. 
1. 
Egzamin weryfikacyjny składa się z części:
1)
teoretycznej - obejmującej sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przepisów ruchu drogowego, zagadnień dotyczących techniki kierowania i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, zasad przeprowadzania egzaminu państwowego, etyki zawodu egzaminatora oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego - przeprowadzanej w formie testu;
2)
praktycznej - obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania i oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, realizowanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
2. 
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego jest ważny przez 1 rok od dnia jego uzyskania.
3. 
Egzamin weryfikacyjny przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D dla każdej kategorii oddzielnie.
§  50. 
1. 
Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1)
wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2)
dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
3)
informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
4)
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5)
orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy;
6)
kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7)
zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
2)
pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
3. 
Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1)
skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
3)
kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
4)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
§  51. 
Właściwy organ ewidencyjny przesyła do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu weryfikacyjnego oraz listę osób, które zostały zakwalifikowane na egzamin weryfikacyjny i złożyły dokumenty, o których mowa w § 50.
§  52. 
Przewodniczący komisji weryfikacyjnej wyznacza termin i miejsce egzaminu weryfikacyjnego dla osób zakwalifikowanych na egzamin.
§  53. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego jest przeprowadzana w formie testu:
1)
komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w wyświetlanych systemem losowym pytaniach egzaminacyjnych ujętych w banku pytań zapisanych w postaci elektronicznej albo
2)
pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.
2. 
Test pisemny jest przygotowywany z pytań umieszczonych w banku pytań stosowanych w przypadku testu komputerowego.
§  54. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego obejmuje:
1)
20 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii B, w tym:
a)
7 pytań o wartości 3 punktów,
b)
6 pytań o wartości 2 punktów,
c)
7 pytań o wartości 1 punktu;
2)
14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, C lub D, w tym:
a)
5 pytań o wartości 3 punktów,
b)
4 pytania o wartości 2 punktów,
c)
5 pytań o wartości 1 punktu.
2. 
Każde pytanie egzaminacyjne ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
3. 
Kandydat na egzaminatora nie uzyskuje punktów, w przypadku gdy na pytanie egzaminacyjne:
1)
nie udzielił odpowiedzi;
2)
udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna.
4. 
Czas trwania części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego wynosi:
1)
30 minut - dla prawa jazdy kategorii B;
2)
20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, C lub D.
5. 
Wynik części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:
1)
34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2)
23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, C lub D.
6. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego odbywa się przy użyciu pojazdu odpowiedniego do rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się kandydat na egzaminatora.
§  55. 
1. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego polega na:
1)
wykonaniu przez kandydata na egzaminatora na placu manewrowym i w ruchu drogowym dla poszczególnych kategorii prawa jazdy zadań określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia;
2)
dokonaniu przez kandydata na egzaminatora oceny prawidłowości wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy zastosowaniu kryteriów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia.
2. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego jest przeprowadzana jednocześnie dla dwóch kandydatów na egzaminatorów, z tym że jeden z kandydatów wykonuje zadania egzaminacyjne, siedząc za kierownicą pojazdu egzaminacyjnego, a drugi ocenia ich wykonanie. Ocenie podlega umiejętność wykonania zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym oraz umiejętność oceny ich wykonania.
3. 
W przypadku części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej w tabeli nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, poz. 6, poz. 5, poz. 7, poz. 8, poz. 30, poz. 31.
§  56. 
1. 
Kandydat na egzaminatora uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego i egzamin ten przerywa się, jeżeli:
1)
dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne;
2)
nieprawidłowo ustali ocenę z egzaminu;
3)
w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4)
kierując pojazdem, narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
5)
zachowanie kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem lub prowadzącego egzamin na placu manewrowym świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6)
zaproponował członkom komisji przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.
2. 
Za zachowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się:
1)
działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem lub prowadzącego egzamin;
2)
przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem;
3)
najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem.
§  57. 
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu weryfikacyjnego albo nie zgłosiła się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby przez właściwy organ ewidencyjny i uiszczeniu przez nią opłaty za egzamin.