Rozdział 8 - Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  8

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

§  45. 
1. 
Ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
2. 
Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1)
utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie tematyki ujętej w poz. 1-4 tabeli nr 1;
2)
omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego;
3)
omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.
3. 
Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1)
przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
a)
na placu manewrowym,
b)
w ruchu drogowym

- przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych;

2)
ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów;
3)
jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.
4. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 3, realizuje się wyłącznie dla jednej kategorii uprawnień, jakie posiada egzaminator, tak aby w ciągu 5 lat odbył szkolenie w zakresie wszystkich kategorii posiadanych uprawnień.
5. 
W ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, za zgodą dyrektora, mogą być wykorzystane zarejestrowane fragmenty przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Warunkiem wykorzystania zarejestrowanych fragmentów jest zachowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zasad dotyczących ochrony wizerunku osoby egzaminowanej i egzaminatora.
§  46. 
Szczegółowy program zajęć, o których mowa w § 45, przygotowuje dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia właściwemu marszałkowi województwa.
§  47. 
Zaświadczenie, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, zawiera co najmniej:
1)
kolejny numer zaświadczenia w ewidencji;
2)
nazwę ośrodka egzaminowania;
3)
imię i nazwisko egzaminatora;
4)
numer PESEL egzaminatora albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
5)
numer egzaminatora w ewidencji;
6)
zakres posiadanych uprawnień do egzaminowania kandydatów na kierowców;
7)
daty rozpoczęcia i zakończenia warsztatów doskonalących;
8)
imię i nazwisko oraz podpis dyrektora, który wystawił zaświadczenie;
9)
datę wystawienia zaświadczenia.