Rozdział 6 - Wynik egzaminu - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  6

Wynik egzaminu

§  30. 
1. 
Wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
1)
na listę osób zakwalifikowanych na egzamin, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a)
"P" -jeżeli wynik jest pozytywny,
b)
"N" -jeżeli wynik jest negatywny,
c)
"X" -jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2)
do profilu kandydata na kierowcę, przez jego aktualizację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym.
1a.  5
 W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
1)
na listę osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a)
"P" - jeżeli wynik jest pozytywny,
b)
"N" - jeżeli wynik jest negatywny,
c)
"X" - jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2)
do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w zakresie jednej kategorii prawa jazdy.
3. 
Dla osób egzaminowanych w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy w rubryce kategoria prawa jazdy umieszcza się wyrazy "B kod 96".
§  31. 
Pozytywny wynik egzaminu państwowego uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu państwowego - jeżeli ich zdanie jest wymagane.
§  32. 
W przypadku gdy osoba egzaminowana:
1)
zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub
2)
korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie
-
uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.
§  33. 
W przypadku określonym w:
1)
§ 15 pkt 1, 2 lit. c-f, 3-5, § 16 pkt 2, § 17 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy - przyjmuje się, że osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2)
§ 13 ust. 1 pkt 2 i 3, § 15 pkt 2 lit. a i b, oraz w przypadku niezgłoszenia się na egzamin państwowy w wyznaczonym terminie przez osobę skierowaną na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy - przyjmuje się, że osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.
§  34. 
1. 
Po zakończeniu egzaminu państwowego dla osób umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, egzaminator potwierdza wpisane wyniki egzaminu podpisem i pieczątką oraz przekazuje listę osobie upoważnionej przez dyrektora.
2. 
Po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów państwowych w danym dniu sporządza się w tym dniu protokół egzaminacyjny według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na podstawie danych:
1)
przekazanych przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne,
2)
zawartych w listach osób zakwalifikowanych na egzamin, przekazanych przez egzaminatorów

- umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1.

3. 
Przyczynę przerwania lub nieprzeprowadzenia egzaminu państwowego opisuje się szczegółowo odpowiednio w protokole egzaminacyjnym lub w odrębnej notatce.
4. 
Dyrektor zatwierdza protokół egzaminacyjny, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym został sporządzony.
§  35. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przechowuje:
1)
protokoły egzaminacyjne, które po upływie roku powinny być zszyte w książkę, która powinna zawierać na ostatniej stronie adnotację dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką;
2)
plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin - przez okres 1 miesiąca.
2. 
W przypadku dokumentów otrzymanych i prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, na wniosek osoby egzaminowanej dyrektor ośrodka egzaminowania przesyła dokumenty do wskazanego ośrodka egzaminowania, dołączając informację o uzyskanych przez tę osobę wynikach egzaminów, zakresie tych egzaminów oraz datach ich przeprowadzenia, używając funkcjonalności tego systemu. W przypadku dokumentów złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na wniosek osoby egzaminowanej ośrodek egzaminowania przesyła złożone przez nią dokumenty, wraz z tym wnioskiem, za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.).
3. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje.
4. 
Wniosek o wydanie prawa jazdy, na którym widnieje informacja o przeprowadzonych egzaminach, nie może być przekazany osobie egzaminowanej.
5. 
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie prawa jazdy, na wniosek osoby egzaminowanej, wydaje się tej osobie za pokwitowaniem odbioru; kserokopie wydanych dokumentów pozostawia się przy wniosku.
6. 
Dyrektor przesyła za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przesłaniu dokumentów osoby egzaminowanej w trybie określonym w ust. 2 w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby - dotyczy osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę.
7.  6
 W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6, z tym że dokumenty i informacje przesyła się w formie papierowej.
§  36. 
Dokumentacja, o której mowa w § 34 i § 35, może być prowadzona z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania i podpisywana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
§  37. 
1. 
Dyrektor przekazuje w okresach półrocznych pisemną informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
1)
starostom - w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze;
2)
właściwemu organowi ewidencyjnemu - w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ewidencji.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazywana w postaci elektronicznej.
§  38. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, egzamin państwowy może być przeprowadzony bez instruktora, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym.
§  39. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1a.  7
 W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dyrektor przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego w formie dokumentu papierowego zawierającego następujące dane i informacje:
1)
numer profilu kandydata na kierowcę wydanego dla osoby egzaminowanej;
2)
imię i nazwisko osoby egzaminowanej;
3)
numer PESEL lub datę urodzenia osoby egzaminowanej w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
4)
kategorie prawa jazdy lub pozwolenia, dla których był przeprowadzony egzamin państwowy;
5)
wyniki egzaminów państwowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;
6)
informację o egzaminatorze, który potwierdził wynik egzaminu państwowego.
1b.  8
 Do informacji, o której mowa w ust. 1a, dołącza się kopię oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2.
2. 
W przypadku:
1)
pozytywnego wyniku egzaminu państwowego informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;
2)
negatywnego wyniku egzaminu państwowego informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni po:
a)
dniu, w którym osobie egzaminowanej upłynął okres 1 roku od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu państwowego,
b)
uzyskaniu po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu, jeżeli osoba egzaminowana była skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
5 § 30 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
6 § 35 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
7 § 39 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
8 § 39 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.