Rozdział 3 - Egzamin państwowy - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  3

Egzamin państwowy

§  9. 
Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie:
1)
prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,
2)
prawa jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
3)
prawa jazdy kategorii A2, B, C lub D, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
4)
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów,
5)
o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii prawa jazdy

- uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

§  10. 
1. 
Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz składa odpowiednio:
1)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2)
wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;
3)
wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora.
2. 
W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
§  11. 
1. 
Ośrodek egzaminowania:
1)
na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez właściwy organ do wydania prawa jazdy lub pozwolenia wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;
2)
przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty:
a)
sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem tożsamości,
b)
rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;
3)
wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W razie wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. 
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.
4.  3
 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania polegającej na braku możliwości pobrania informacji zawartych w profilu kandydata na kierowcę, związanej z brakiem technicznych możliwości połączenia się z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, ośrodek egzaminowania:
1)
przyjmuje od osoby egzaminowanej informację, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz informację o numerze PESEL tej osoby;
2)
odbiera od osoby egzaminowanej oświadczenie zawierające informacje o:
a)
nazwie organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę,
b)
części egzaminu państwowego, jaka ma być przeprowadzona,
c)
dacie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, której dotyczyło szkolenie, oraz numerze ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie, w którym było ono prowadzone,
d)
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy,
e)
spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy,
f)
niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy,
g)
posiadaniu zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, o ile jest wymagana,
h)
posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
i)
zakresie, dacie wydania, terminie ważności oraz ograniczeniach zawartych w orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
j)
zakresie, dacie wydania oraz terminie ważności zawartych w orzeczeniu psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - o ile jest wymagane;
3)
informuje organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował ten profil, o przyjęciu osoby na egzamin państwowy oraz o kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy;
4)
sprawdza prawidłowość wypełnienia dokumentów i weryfikuje je z dokumentem tożsamości;
5)
po uzyskaniu od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę, potwierdzenia udostępnienia tego profilu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;
6)
wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
7)
informuje właściwego marszałka województwa o wynikającym z awarii systemu teleinformatycznego trybie postępowania.
5.  4
 W przypadku otrzymania od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie odmowy udostępnienia profilu kandydata na kierowcę lub informacji, że umieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dane i informacje nie pozwalają na przeprowadzenie egzaminu państwowego, ośrodek egzaminowania nie wyznacza terminu egzaminu.
§  12. 
1. 
Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli:
1)
okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
a)
dowód osobisty,
b)
kartę pobytu,
c)
paszport;
2)
okaże prawo jazdy w przypadku osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4.
2. 
Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
3. 
Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1)
przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2)
najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3)
dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:
1)
przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:
a)
planu egzaminów - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b)
imiennych list osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin państwowy - sporządzonych na druku, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; lista osób zakwalifikowanych na egzamin może zawierać podpisy osób egzaminowanych potwierdzające zgłoszenie się na egzamin,
c)
sali egzaminacyjnej,
d)
pojazdów egzaminacyjnych,
e)
placu manewrowego odpowiadającego wymogom określonym dla poszczególnych zadań egzaminacyjnych,
f)
kamizelek, odpowiedniego kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A,
g)
środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii:
AM, A1, A2, A,
B1, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe;
2)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 54 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy;
3)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
a)
wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
b)
spodni z długimi nogawkami,
c)
kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d)
rękawic zakrywających całe dłonie;
4)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 2012 r. poz. 986);
5)
przydzielenie przed egzaminem państwowym przez osobę upoważnioną przez dyrektora, zgodnie z planem egzaminów, list osób zakwalifikowanych na egzamin - egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminu państwowego.
2. 
Osoba upoważniona przez dyrektora może dokonywać bieżących zmian w rozdziale osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy pomiędzy egzaminatorów. Dopuszcza się losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
§  14. 
Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami:
1)
potwierdza:
a)
tożsamość osoby egzaminowanej,
b)
zgodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z danymi zawartymi w legitymacji instruktora mającego razem z osobą egzaminowaną brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego;
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy, wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w jej organizmie;
3)
w przypadku gdy instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego zakłóca lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu, może nakazać temu instruktorowi opuszczenie pojazdu egzaminacyjnego lub placu manewrowego ośrodka egzaminowania;
4)
sprawdza, czy osoba, o której mowa w § 9 pkt 2 lub 4, posiada dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami.
§  15. 
Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:
1)
nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
2)
osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
a)
odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
b)
zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c)
nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
d)
nie okazała prawa jazdy - dotyczy osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4,
e)
spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
f)
nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-4;
3)
nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;
4)
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
5)
stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.
§  16. 
Egzaminator przerywa egzamin państwowy:
1)
jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
2)
jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
3)
na wniosek osoby egzaminowanej.
§  17. 
1. 
Dyrektor może okresowo wstrzymać przeprowadzanie egzaminów praktycznych z przyczyn, o których mowa w § 15 pkt 4, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwego marszałka województwa.
2. 
Wznowienie przeprowadzania egzaminów następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich wstrzymania.
3. 
Czas wstrzymania przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, nie jest wliczany do czasu ważności pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy.
§  18. 
1. 
Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminator przeprowadzający egzamin.
2. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w sali egzaminacyjnej mogą przebywać:
1)
kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
2)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3)
tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
5)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

3. 
Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane przystępujące do egzaminu państwowego i egzaminatorzy przeprowadzający egzamin państwowy.
4. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 3, na placu manewrowym mogą przebywać:
1)
instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego, który przebywa na zewnątrz pojazdu; instruktor może przebywać w pojeździe w przypadku obecności w nim egzaminatora,
2)
kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3)
kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6)
tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana,
7)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

5. 
Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać wyłącznie osoba egzaminowana zdająca egzamin państwowy i egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy.
6. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 5, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać:
1)
instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego,
2)
kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3)
kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6)
tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana,
7)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

3 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
4 § 11 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.