Rozdział 2 - Ośrodki egzaminowania - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  2

Ośrodki egzaminowania

§  3. 
Ośrodek egzaminowania powinien posiadać:
1)
co najmniej:
a)
pomieszczenie do przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych,
b)
pomieszczenie przeznaczone do zapisywania osób na egzamin państwowy i administrowania danymi,
c)
pomieszczenie dla egzaminatorów,
d)
salę przeznaczoną do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego,
e)
pomieszczenie stanowiące poczekalnię dla osób oczekujących na egzamin państwowy,
f)
toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego;
2)
plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego;
3)
pojazdy egzaminacyjne w liczbie umożliwiającej obsługę zaplanowanych egzaminów państwowych;
4)
system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania umożliwiający obsługę oraz przeprowadzenie egzaminu państwowego z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego oraz zapewniający co najmniej:
a)
przeprowadzenie egzaminu państwowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy,
b)
ewidencję osób przystępujących do egzaminu państwowego,
c)
analizę wyników egzaminów państwowych oraz generowanie informacji statystycznych, o których mowa w § 37,
d)
przekazywanie informacji o wyniku egzaminu państwowego do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w postaci aktualizacji profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, o dane dotyczące wyniku egzaminu państwowego,
e)
rejestrację zgłoszeń dokonanych na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy,
f)
możliwość zastosowania zakazu przeprowadzania egzaminu państwowego dla osób, o których mowa w art. 57 ustawy,
g)
możliwość nadania przez dyrektora odpowiednich uprawnień administratorowi,
h)
możliwość nadania przez dyrektora odpowiednich uprawnień operatorom wprowadzającym dane do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania,
i)
możliwość dostępu do zgromadzonych danych z wykorzystaniem przyznawanych przez dyrektora, administratorowi i operatorom, haseł i indywidualnych kluczy cyfrowych. Przyznane hasła i indywidualne klucze cyfrowe stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
§  4. 
1. 
Sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego powinna być:
1)
oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;
2)
oznaczona informacją "Sala egzaminacyjna";
3)
odizolowana od innych pomieszczeń;
4)
wyposażona:
a)
w oddzielne miejsce lub stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b)
w oddzielne miejsce lub stanowisko dla każdej osoby egzaminowanej,
c)
w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.
2. 
W sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej.
§  5. 
Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego powinien:
1)
być zlokalizowany możliwie blisko ośrodka egzaminowania;
2)
być wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) - dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy państwowe;
3)
być odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminowania;
4)
mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową;
5)
umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym.
§  6. 
Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzenia umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia, powinien być wyposażony w sieć trakcyjną i torowisko umożliwiające realizację zadań wchodzących w skład tej części egzaminu.
§  7. 
1. 
Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, powinno:
1)
rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu;
2)
rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
3)
uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
4)
być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
5)
zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.
2. 
Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się w ośrodku egzaminowania na odpowiednich informatycznych nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. 
Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:
1)
dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
2)
osoba, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy;
3)
osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
4)
egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.
4. 
Jeżeli przebieg części praktycznej egzaminu państwowego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego jego przebieg, dyrektor:
1)
informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w celu sprawdzenia, czy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, lub
2)
występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli stwierdzi, że zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
§  8. 
Ośrodek egzaminowania prowadzi ewidencję osób egzaminowanych, wyników egzaminów i protokołów egzaminacyjnych, korzystając z systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.