Rozdział 11 - Przepisy przejściowe i końcowe - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  11

Przepisy przejściowe i końcowe

§  60. 
Osoby skierowane na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 114 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w celu przystąpienia do egzaminu państwowego składają w ośrodku egzaminowania posiadane skierowanie oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3.
§  61. 
Do dnia 30 września 2013 r. egzamin państwowy oraz egzamin weryfikacyjny może być prowadzony pojazdami wymienionymi w tabeli nr 2, z tym że pojazdy, o których mowa w poz. 1, 2, 6 i 7, powinny być obciążone co najmniej do połowy swojej dopuszczalnej ładowności.

Tabela nr 2

Poz.Rodzaj uprawnieniaRodzaj pojazdu
1KATEGORIACsamochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 10 t i długości co najmniej 7 m
2C1samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 4 t i nieprzekraczającej 7,5 t
3Dautobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 9 m
4D1autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 5 m
5B+Epojazd, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5 t
6C+Ezespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 1 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy
7C1+Ezespół pojazdów o długości co najmniej 8 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 2 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t
8D+Eautobus określony w poz. 3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t
9D1+Eautobus określony w poz. 4 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t
§  62. 
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowy sposób wypełniania i obieg dokumentów.
§  63. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 9
9 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113), w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.