Rozdział 10 - Dokumenty stwierdzające uprawnienia egzaminatorów - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

Rozdział  10

Dokumenty stwierdzające uprawnienia egzaminatorów

§  58. 
Właściwy organ ewidencyjny, wpisując osobę do ewidencji egzaminatorów:
1)
nadaje jej numer uprawnień, składający się z 4 znaków, z tym że:
a)
pierwszy znak od lewej jest wyróżnikiem województwa ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
b)
pozostałe trzy znaki są numerem porządkowym w ewidencji egzaminatorów;
2)
w zakresie prawa jazdy kategorii:
a)
B, C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E oraz kategorii T - jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
b)
C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E,
c)
B, C lub D, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1,
d)
A, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 oraz A2.
§  59. 
1. 
Dyrektor, zatrudniając egzaminatora, wydaje mu pieczątkę i legitymację, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do rozporządzenia, po otrzymaniu:
1)
zaświadczenia wydanego przez właściwy organ ewidencyjny o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania;
2)
kserokopii orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.
2. 
Jeżeli terminy następnych badań lekarskich i psychologicznych są różne, legitymację wydaje się z terminem ważności wynikającym z upływu wcześniejszego terminu.
3. 
Legitymacja i pieczątka podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania z egzaminatorem umowy o pracę.