Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.995

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 2

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
2)
szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
3)
ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
4)
warunki i tryb:
a)
przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,
b)
przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,
c)
postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego,
d)
prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
5)
szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
6)
wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
7)
wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
ośrodku egzaminowania - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ustawy;
4)
dyrektorze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
5)
osobie egzaminowanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy;
6)
egzaminatorach - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, oraz kandydatów na egzaminatorów, o których mowa w art. 55 ust. 3 i art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy;
7)
egzaminie weryfikacyjnym - rozumie się przez to egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy;
8)
pojazdach egzaminacyjnych - rozumie się przez to pojazdy przeznaczone do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, o których mowa w art. 53 oraz art. 54 ust. 5 ustawy;
9)
pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - rozumie się przez to pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła, a w przypadku motorowerów i motocykli - ręcznej dźwigni sprzęgła;
10)
profilu kandydata na kierowcę - rozumie się przez to profil, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy;
11)
systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania - rozumie się przez to jednolity dla wszystkich wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) zintegrowany z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy;
12)
administratorze - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w ośrodku egzaminowania, która prowadzi obsługę systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania;
13)
operatorze - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w ośrodku egzaminowania, uprawnioną do korzystania z systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania;
14)
numerze PESEL - rozumie się przez to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.).

Ośrodki egzaminowania

§  3. 
Ośrodek egzaminowania powinien posiadać:
1)
co najmniej:
a)
pomieszczenie do przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych,
b)
pomieszczenie przeznaczone do zapisywania osób na egzamin państwowy i administrowania danymi,
c)
pomieszczenie dla egzaminatorów,
d)
salę przeznaczoną do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego,
e)
pomieszczenie stanowiące poczekalnię dla osób oczekujących na egzamin państwowy,
f)
toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego;
2)
plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego;
3)
pojazdy egzaminacyjne w liczbie umożliwiającej obsługę zaplanowanych egzaminów państwowych;
4)
system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania umożliwiający obsługę oraz przeprowadzenie egzaminu państwowego z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego oraz zapewniający co najmniej:
a)
przeprowadzenie egzaminu państwowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy,
b)
ewidencję osób przystępujących do egzaminu państwowego,
c)
analizę wyników egzaminów państwowych oraz generowanie informacji statystycznych, o których mowa w § 37,
d)
przekazywanie informacji o wyniku egzaminu państwowego do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w postaci aktualizacji profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, o dane dotyczące wyniku egzaminu państwowego,
e)
rejestrację zgłoszeń dokonanych na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy,
f)
możliwość zastosowania zakazu przeprowadzania egzaminu państwowego dla osób, o których mowa w art. 57 ustawy,
g)
możliwość nadania przez dyrektora odpowiednich uprawnień administratorowi,
h)
możliwość nadania przez dyrektora odpowiednich uprawnień operatorom wprowadzającym dane do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania,
i)
możliwość dostępu do zgromadzonych danych z wykorzystaniem przyznawanych przez dyrektora, administratorowi i operatorom, haseł i indywidualnych kluczy cyfrowych. Przyznane hasła i indywidualne klucze cyfrowe stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
§  4. 
1. 
Sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego powinna być:
1)
oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;
2)
oznaczona informacją "Sala egzaminacyjna";
3)
odizolowana od innych pomieszczeń;
4)
wyposażona:
a)
w oddzielne miejsce lub stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b)
w oddzielne miejsce lub stanowisko dla każdej osoby egzaminowanej,
c)
w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.
2. 
W sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej.
§  5. 
Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego powinien:
1)
być zlokalizowany możliwie blisko ośrodka egzaminowania;
2)
być wyłączony z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne i pojazdów wykorzystywanych przez ośrodek egzaminowania do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) - dotyczy godzin, w których są przeprowadzane egzaminy państwowe;
3)
być odgrodzony od pozostałej części ośrodka egzaminowania;
4)
mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową;
5)
umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym.
§  6. 
Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzenia umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia, powinien być wyposażony w sieć trakcyjną i torowisko umożliwiające realizację zadań wchodzących w skład tej części egzaminu.
§  7. 
1. 
Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, powinno:
1)
rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu;
2)
rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
3)
uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
4)
być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
5)
zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.
2. 
Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się w ośrodku egzaminowania na odpowiednich informatycznych nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. 
Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:
1)
dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
2)
osoba, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy;
3)
osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
4)
egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.
4. 
Jeżeli przebieg części praktycznej egzaminu państwowego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego jego przebieg, dyrektor:
1)
informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w celu sprawdzenia, czy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, lub
2)
występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli stwierdzi, że zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
§  8. 
Ośrodek egzaminowania prowadzi ewidencję osób egzaminowanych, wyników egzaminów i protokołów egzaminacyjnych, korzystając z systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.

Egzamin państwowy

§  9. 
Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie:
1)
prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,
2)
prawa jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
3)
prawa jazdy kategorii A2, B, C lub D, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
4)
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów,
5)
o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii prawa jazdy

- uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

§  10. 
1. 
Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz składa odpowiednio:
1)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2)
wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;
3)
wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora.
2. 
W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
§  11. 
1. 
Ośrodek egzaminowania:
1)
na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez właściwy organ do wydania prawa jazdy lub pozwolenia wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;
2)
przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty:
a)
sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem tożsamości,
b)
rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;
3)
wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W razie wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. 
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.
4.  3
 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania polegającej na braku możliwości pobrania informacji zawartych w profilu kandydata na kierowcę, związanej z brakiem technicznych możliwości połączenia się z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, ośrodek egzaminowania:
1)
przyjmuje od osoby egzaminowanej informację, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz informację o numerze PESEL tej osoby;
2)
odbiera od osoby egzaminowanej oświadczenie zawierające informacje o:
a)
nazwie organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę,
b)
części egzaminu państwowego, jaka ma być przeprowadzona,
c)
dacie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, której dotyczyło szkolenie, oraz numerze ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie, w którym było ono prowadzone,
d)
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy,
e)
spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy,
f)
niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy,
g)
posiadaniu zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, o ile jest wymagana,
h)
posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
i)
zakresie, dacie wydania, terminie ważności oraz ograniczeniach zawartych w orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
j)
zakresie, dacie wydania oraz terminie ważności zawartych w orzeczeniu psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - o ile jest wymagane;
3)
informuje organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował ten profil, o przyjęciu osoby na egzamin państwowy oraz o kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla której ma być przeprowadzony egzamin państwowy;
4)
sprawdza prawidłowość wypełnienia dokumentów i weryfikuje je z dokumentem tożsamości;
5)
po uzyskaniu od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie, który wygenerował profil kandydata na kierowcę, potwierdzenia udostępnienia tego profilu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;
6)
wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
7)
informuje właściwego marszałka województwa o wynikającym z awarii systemu teleinformatycznego trybie postępowania.
5.  4
 W przypadku otrzymania od organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie odmowy udostępnienia profilu kandydata na kierowcę lub informacji, że umieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dane i informacje nie pozwalają na przeprowadzenie egzaminu państwowego, ośrodek egzaminowania nie wyznacza terminu egzaminu.
§  12. 
1. 
Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli:
1)
okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
a)
dowód osobisty,
b)
kartę pobytu,
c)
paszport;
2)
okaże prawo jazdy w przypadku osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4.
2. 
Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
3. 
Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1)
przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2)
najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3)
dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:
1)
przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:
a)
planu egzaminów - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b)
imiennych list osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin państwowy - sporządzonych na druku, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; lista osób zakwalifikowanych na egzamin może zawierać podpisy osób egzaminowanych potwierdzające zgłoszenie się na egzamin,
c)
sali egzaminacyjnej,
d)
pojazdów egzaminacyjnych,
e)
placu manewrowego odpowiadającego wymogom określonym dla poszczególnych zadań egzaminacyjnych,
f)
kamizelek, odpowiedniego kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A,
g)
środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii:
AM, A1, A2, A,
B1, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe;
2)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 54 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy;
3)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
a)
wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
b)
spodni z długimi nogawkami,
c)
kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d)
rękawic zakrywających całe dłonie;
4)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 2012 r. poz. 986);
5)
przydzielenie przed egzaminem państwowym przez osobę upoważnioną przez dyrektora, zgodnie z planem egzaminów, list osób zakwalifikowanych na egzamin - egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminu państwowego.
2. 
Osoba upoważniona przez dyrektora może dokonywać bieżących zmian w rozdziale osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy pomiędzy egzaminatorów. Dopuszcza się losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
§  14. 
Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami:
1)
potwierdza:
a)
tożsamość osoby egzaminowanej,
b)
zgodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z danymi zawartymi w legitymacji instruktora mającego razem z osobą egzaminowaną brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego;
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy, wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w jej organizmie;
3)
w przypadku gdy instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego zakłóca lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu, może nakazać temu instruktorowi opuszczenie pojazdu egzaminacyjnego lub placu manewrowego ośrodka egzaminowania;
4)
sprawdza, czy osoba, o której mowa w § 9 pkt 2 lub 4, posiada dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami.
§  15. 
Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:
1)
nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
2)
osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
a)
odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
b)
zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c)
nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
d)
nie okazała prawa jazdy - dotyczy osób, o których mowa w § 9 pkt 2 lub 4,
e)
spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
f)
nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-4;
3)
nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;
4)
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
5)
stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.
§  16. 
Egzaminator przerywa egzamin państwowy:
1)
jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
2)
jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
3)
na wniosek osoby egzaminowanej.
§  17. 
1. 
Dyrektor może okresowo wstrzymać przeprowadzanie egzaminów praktycznych z przyczyn, o których mowa w § 15 pkt 4, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwego marszałka województwa.
2. 
Wznowienie przeprowadzania egzaminów następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich wstrzymania.
3. 
Czas wstrzymania przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, nie jest wliczany do czasu ważności pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy.
§  18. 
1. 
Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminator przeprowadzający egzamin.
2. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w sali egzaminacyjnej mogą przebywać:
1)
kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
2)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3)
tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
5)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

3. 
Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane przystępujące do egzaminu państwowego i egzaminatorzy przeprowadzający egzamin państwowy.
4. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 3, na placu manewrowym mogą przebywać:
1)
instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego, który przebywa na zewnątrz pojazdu; instruktor może przebywać w pojeździe w przypadku obecności w nim egzaminatora,
2)
kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3)
kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6)
tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana,
7)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

5. 
Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać wyłącznie osoba egzaminowana zdająca egzamin państwowy i egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy.
6. 
Oprócz osób, o których mowa w ust. 5, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać:
1)
instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego,
2)
kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3)
kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6)
tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana,
7)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

§  19. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:
1)
w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
2)
w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d.
2. 
Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.
3. 
Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
4. 
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1)
20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a)
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2)
12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
a)
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
5. 
Każde pytanie zawiera:
1)
jedną prawidłową odpowiedź;
2)
przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a)
3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
6. 
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1)
wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2)
wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
7. 
Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
8. 
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
9. 
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
10. 
Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
§  20. 
1. 
Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
3. 
Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.
§  21. 
1. 
Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
2. 
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator:
1)
uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
2)
czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
§  22. 
1. 
Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:
1)
nazwisko i imię osoby egzaminowanej;
2)
numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
3)
zakres egzaminu państwowego;
4)
numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi;
5)
liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie;
6)
wynik egzaminu - oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.
2. 
Arkusz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

§  23. 
1. 
Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
1)
wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a)
dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
b)
dla pozwolenia w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
c)
dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w zestawie określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia - wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie nr 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;
2)
wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
a)
obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 i § 25, co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
b)
w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 3;
3)
w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
2. 
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.
§  24. 
Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§  25. 
1. 
Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę przejazdu w trakcie egzaminu państwowego w taki sposób, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu - nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T.
2. 
Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa; plan z przebiegiem tej trasy wywiesza się w ogólnodostępnym miejscu ośrodka egzaminowania w taki sposób, aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.
§  26. 
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1)
potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danym zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
2)
w przypadku obecności na egzaminie:
a)
instruktora potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy,
b)
tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego potwierdza ich tożsamość;
3)
upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
4)
przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego w taki sposób, aby zostały zarejestrowane.
§  27. 
Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
1)
na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
2)
w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;
3)
egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
4)
w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;
5)
w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 8, poz. 9, poz. 10, poz. 7;
6)
egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
7)
egzaminator wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.
§  28. 
1. 
Osoba egzaminowana uzyskuje:
1)
pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;
2)
negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a)
dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b)
zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3.
2. 
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1)
szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania;
2)
wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
3)
przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
3. 
W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
4. 
Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.
§  29. 
Stanowiska wymienione w tabelach nr 9 i 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia:
1)
powinny być wyznaczone białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m - wymiary pola określone w tabelach nr 9 i 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia mierzy się pomiędzy wewnętrznym obrysem linii;
2)
powinny mieć na krawędziach pachołki drogowe z tyczkami lub tyczki; wysokość pachołka powinna wynosić co najmniej 0,5 m; wysokość tyczki powinna wynosić co najmniej 1,5 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do kategorii B1 lub B prawa jazdy oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami; pachołki lub tyczki nie powinny naruszać wymiarów stanowiska - zastosowanie tyczek nie dotyczy stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;
3)
mogą mieć wewnętrzną linię ograniczającą pas w postaci linii przerywanej;
4)
powinny być wyposażone w krawężnik o wysokości 15 cm umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie - dotyczy zadań określonych w tabeli nr 10 poz. 3 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Wynik egzaminu

§  30. 
1. 
Wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
1)
na listę osób zakwalifikowanych na egzamin, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a)
"P" -jeżeli wynik jest pozytywny,
b)
"N" -jeżeli wynik jest negatywny,
c)
"X" -jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2)
do profilu kandydata na kierowcę, przez jego aktualizację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym.
1a.  5
 W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
1)
na listę osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a)
"P" - jeżeli wynik jest pozytywny,
b)
"N" - jeżeli wynik jest negatywny,
c)
"X" - jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2)
do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, potwierdzając ten wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w zakresie jednej kategorii prawa jazdy.
3. 
Dla osób egzaminowanych w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy w rubryce kategoria prawa jazdy umieszcza się wyrazy "B kod 96".
§  31. 
Pozytywny wynik egzaminu państwowego uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu państwowego - jeżeli ich zdanie jest wymagane.
§  32. 
W przypadku gdy osoba egzaminowana:
1)
zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub
2)
korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie
-
uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.
§  33. 
W przypadku określonym w:
1)
§ 15 pkt 1, 2 lit. c-f, 3-5, § 16 pkt 2, § 17 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy - przyjmuje się, że osoba nie przystąpiła do egzaminu;
2)
§ 13 ust. 1 pkt 2 i 3, § 15 pkt 2 lit. a i b, oraz w przypadku niezgłoszenia się na egzamin państwowy w wyznaczonym terminie przez osobę skierowaną na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy - przyjmuje się, że osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.
§  34. 
1. 
Po zakończeniu egzaminu państwowego dla osób umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, egzaminator potwierdza wpisane wyniki egzaminu podpisem i pieczątką oraz przekazuje listę osobie upoważnionej przez dyrektora.
2. 
Po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów państwowych w danym dniu sporządza się w tym dniu protokół egzaminacyjny według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na podstawie danych:
1)
przekazanych przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne,
2)
zawartych w listach osób zakwalifikowanych na egzamin, przekazanych przez egzaminatorów

- umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1.

3. 
Przyczynę przerwania lub nieprzeprowadzenia egzaminu państwowego opisuje się szczegółowo odpowiednio w protokole egzaminacyjnym lub w odrębnej notatce.
4. 
Dyrektor zatwierdza protokół egzaminacyjny, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym został sporządzony.
§  35. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przechowuje:
1)
protokoły egzaminacyjne, które po upływie roku powinny być zszyte w książkę, która powinna zawierać na ostatniej stronie adnotację dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką;
2)
plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin - przez okres 1 miesiąca.
2. 
W przypadku dokumentów otrzymanych i prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, na wniosek osoby egzaminowanej dyrektor ośrodka egzaminowania przesyła dokumenty do wskazanego ośrodka egzaminowania, dołączając informację o uzyskanych przez tę osobę wynikach egzaminów, zakresie tych egzaminów oraz datach ich przeprowadzenia, używając funkcjonalności tego systemu. W przypadku dokumentów złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na wniosek osoby egzaminowanej ośrodek egzaminowania przesyła złożone przez nią dokumenty, wraz z tym wnioskiem, za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.).
3. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje.
4. 
Wniosek o wydanie prawa jazdy, na którym widnieje informacja o przeprowadzonych egzaminach, nie może być przekazany osobie egzaminowanej.
5. 
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie prawa jazdy, na wniosek osoby egzaminowanej, wydaje się tej osobie za pokwitowaniem odbioru; kserokopie wydanych dokumentów pozostawia się przy wniosku.
6. 
Dyrektor przesyła za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przesłaniu dokumentów osoby egzaminowanej w trybie określonym w ust. 2 w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby - dotyczy osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę.
7.  6
 W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6, z tym że dokumenty i informacje przesyła się w formie papierowej.
§  36. 
Dokumentacja, o której mowa w § 34 i § 35, może być prowadzona z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania i podpisywana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
§  37. 
1. 
Dyrektor przekazuje w okresach półrocznych pisemną informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
1)
starostom - w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze;
2)
właściwemu organowi ewidencyjnemu - w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ewidencji.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazywana w postaci elektronicznej.
§  38. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, egzamin państwowy może być przeprowadzony bez instruktora, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym.
§  39. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1a.  7
 W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dyrektor przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego w formie dokumentu papierowego zawierającego następujące dane i informacje:
1)
numer profilu kandydata na kierowcę wydanego dla osoby egzaminowanej;
2)
imię i nazwisko osoby egzaminowanej;
3)
numer PESEL lub datę urodzenia osoby egzaminowanej w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
4)
kategorie prawa jazdy lub pozwolenia, dla których był przeprowadzony egzamin państwowy;
5)
wyniki egzaminów państwowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;
6)
informację o egzaminatorze, który potwierdził wynik egzaminu państwowego.
1b.  8
 Do informacji, o której mowa w ust. 1a, dołącza się kopię oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2.
2. 
W przypadku:
1)
pozytywnego wyniku egzaminu państwowego informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;
2)
negatywnego wyniku egzaminu państwowego informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni po:
a)
dniu, w którym osobie egzaminowanej upłynął okres 1 roku od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu państwowego,
b)
uzyskaniu po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu, jeżeli osoba egzaminowana była skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

§  40. 
Warunkiem przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego dla egzaminatorów jest potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy przez osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia w zakresie przedmiotów:
1)
"Przepisy ruchu drogowego", "Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora" - przez udokumentowanie posiadania doświadczenia pedagogicznego, uprawnień egzaminatora w zakresie objętym nauczaniem oraz co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w egzaminowaniu kandydatów na kierowców;
2)
"Technika kierowania i obsługi pojazdu" - przez udokumentowanie posiadania doświadczenia pedagogicznego, uprawnień instruktora lub egzaminatora w zakresie objętym nauczaniem, co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na kierowców oraz wyższego wykształcenia.
§  41. 
1. 
Ośrodek egzaminowania, przyjmując kandydata na egzaminatora lub egzaminatora na kurs kwalifikacyjny:
1)
zapoznaje go ze stosowanym na kursie regulaminem wewnętrznym, zatwierdzonym przez dyrektora;
2)
sprawdza, czy spełnia on wymogi, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy;
3)
rejestruje go przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych:
a)
w książce ewidencji osób szkolonych, stosując odpowiednio książkę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy,
b)
w dzienniku lekcyjnym kursu, wpisując:
imię i nazwisko kandydata na egzaminatora lub egzaminatora wraz z kategoriami prawa jazdy, w zakresie których ubiega się o uprawnienia egzaminatora,
numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
wykaz zajęć teoretycznych,
wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne zawierający imię, nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
4)
przed rozpoczęciem zajęć praktycznych wydaje mu kartę przeprowadzonych zajęć, której wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku przerwania kursu przez osobę szkoloną lub zakończenia szkolenia karta przeprowadzonych zajęć podlega zwrotowi do ośrodka egzaminowania, który ją wydał.
§  42. 
1. 
Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu podstawowemu ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Poz.Nazwa przedmiotuLiczba godzin zajęć
teoretycznychpraktycznych
1Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia20-
b) dydaktyka20-
c) technika kierowania i obsługa pojazdu20-
2Przepisy ruchu drogowego30-
3Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:16-
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
4Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora42-
5Praktyka egzaminatorska46 - ust. 2 pkt 7 lit. b-d,

4 - ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6Technika i taktyka jazdy25
Liczba godzin łącznie15415
2. 
W zakresie przedmiotu określonego w tabeli nr 1:
1)
w poz. 1 lit. a - powinny być ujęte tematy:
a)
podstawowe pojęcia psychologii,
b)
procesy poznawcze człowieka,
c)
osobowość egzaminatora,
d)
temperament jako szczególny składnik osobowości egzaminatora,
e)
psychologiczna sylwetka zdającego egzamin,
f)
psychologiczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu,
g)
elementy psychologii pracy,
h)
badania psychologiczne kierowców,
i)
praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w egzaminowaniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę;
2)
w poz. 1 lit. b - powinny być ujęte tematy:
a)
podstawowe pojęcia dydaktyki,
b)
proces szkolenia i egzaminowania,
c)
egzamin - pojęcie, funkcje, formy, organizacja, warunki przeprowadzania, metodologia,
d)
metody sprawdzania i oceny wiedzy i umiejętności kandydatów na kierowców,
e)
najczęstsze błędy podczas sprawdzania i oceny wiedzy i umiejętności egzaminowanych kandydatów na kierowców oraz sposoby zapobiegania ich występowaniu,
f)
przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych;
3)
w poz. 1 lit. c - powinny być ujęte tematy:
a)
przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem,
b)
bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,
c)
przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,
d)
dynamika i kultura jazdy,
e)
zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;
4)
w poz. 2 - powinny być ujęte tematy:
a)
wybrane problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego,
zachowania bezpiecznych prędkości i odstępów pomiędzy pojazdami podczas jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i po różnych nawierzchniach jezdni,
zagrożeń związanych z ruchem drogowym, w szczególności z prowadzeniem pojazdu w różnych warunkach widoczności i niedoświadczeniem innych uczestników ruchu, podczas przewozu osób i rzeczy,
b)
omówienie wybranych zagadnień:
o których wiedza powinna być przekazywana na kursie dla kandydatów na kierowców,
występujących w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych w części teoretycznej egzaminu państwowego;
5)
w poz. 3 - powinny być ujęte tematy:
a)
organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania,
b)
akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami,
c)
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie,
d)
zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, kontrola ruchu drogowego oraz sankcje, ubezpieczenia,
e)
wpływ uwarunkowań psychologicznych i psychicznych na kierowanie pojazdem,
f)
problemy i szkody związane z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu,
g)
organizacja i warunki ruchu drogowego w miejscowości przeprowadzania egzaminów - dobór tras egzaminacyjnych;
6)
w poz. 4 - powinny być ujęte tematy:
a)
statut ośrodka egzaminowania - rola, funkcje, uprawnienia i obowiązki egzaminatora,
b)
zasady:
funkcjonowania oraz infrastruktura techniczna ośrodka egzaminowania,
korzystania z systemu teleinformatycznego używanego w ośrodku egzaminowania,
przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego,
c)
planowanie i organizacja pracy,
d)
programy szkolenia kandydatów na kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie oraz sposób przeprowadzania egzaminu państwowego,
e)
prowadzenie dokumentacji,
f)
etyka zawodu egzaminatora,
g)
nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych;
7)
w poz. 5 - powinny być ujęte:
a)
zagadnienia związane z organizacją zajęć,
b)
pokaz przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
c)
dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w części:
teoretycznej egzaminu państwowego,
praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej na placu manewrowym,
praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym,
d)
przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
e)
pokaz przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
na placu manewrowym w zakresie objętym nauczaniem,
w ruchu drogowym w zakresie objętym nauczaniem,
f)
przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
na placu manewrowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
g)
dziesięciokrotne przeprowadzenie części:
teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie dowolnej kategorii prawa jazdy (każdy egzamin przeprowadza się dla osobnej grupy kandydatów na kierowców przystępujących do egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania, który prowadzi kurs kwalifikacyjny),
praktycznej egzaminu państwowego w zakresie objętym nauczaniem (każdy egzamin przeprowadza się dla osobnego kandydata na kierowcę przystępującego do egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania, który prowadzi kurs kwalifikacyjny; kandydat na egzaminatora nie może egzaminować więcej niż 2 kandydatów na kierowców dziennie),
h)
podsumowanie;
8)
w poz. 6 - powinny być ujęte zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 7:
1)
lit. b i e - prowadzi wykładowca, wykorzystując infrastrukturę techniczną jednostki upoważnionej do szkolenia;
2)
lit. c - są prowadzone pod nadzorem wykładowcy w czasie egzaminu państwowego, z tym że określone w tiret pierwszym i drugim - w grupach do 5 osób, a w tiret trzecim - indywidualnie z każdym słuchaczem kursu;
3)
lit. d i f - prowadzi indywidualnie każdy słuchacz kursu pod nadzorem wykładowcy, wykorzystując infrastrukturę techniczną ośrodka egzaminowania prowadzącego kurs kwalifikacyjny, z tym że w zakresie określonym w tiret pierwszym wykonuje w całości program egzaminacyjny dla kandydatów na kierowców i ocenia jego wykonanie;
4)
lit. g - są prowadzone pod nadzorem egzaminatora upoważnionego przez dyrektora ośrodka egzaminowania, który prowadzi kurs.
4. 
Zajęcia, o których mowa w poz. 5 tabeli nr 1, mogą być rozpoczęte po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1-4 i 6 tabeli nr 1.
5. 
Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych - 60 minutom.
§  43. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  44. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przechowuje książkę ewidencji osób szkolonych przez okres 10 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje.
2. 
W razie utraty książki, o której mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność podlega ona każdorazowo odtworzeniu w zakresie posiadanych przez ośrodek egzaminowania kart przeprowadzonych zajęć.
3. 
Dzienniki lekcyjne i karty przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje.

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

§  45. 
1. 
Ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
2. 
Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1)
utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie tematyki ujętej w poz. 1-4 tabeli nr 1;
2)
omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego;
3)
omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.
3. 
Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1)
przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
a)
na placu manewrowym,
b)
w ruchu drogowym

- przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych;

2)
ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów;
3)
jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.
4. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 3, realizuje się wyłącznie dla jednej kategorii uprawnień, jakie posiada egzaminator, tak aby w ciągu 5 lat odbył szkolenie w zakresie wszystkich kategorii posiadanych uprawnień.
5. 
W ramach zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, za zgodą dyrektora, mogą być wykorzystane zarejestrowane fragmenty przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Warunkiem wykorzystania zarejestrowanych fragmentów jest zachowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zasad dotyczących ochrony wizerunku osoby egzaminowanej i egzaminatora.
§  46. 
Szczegółowy program zajęć, o których mowa w § 45, przygotowuje dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia właściwemu marszałkowi województwa.
§  47. 
Zaświadczenie, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, zawiera co najmniej:
1)
kolejny numer zaświadczenia w ewidencji;
2)
nazwę ośrodka egzaminowania;
3)
imię i nazwisko egzaminatora;
4)
numer PESEL egzaminatora albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
5)
numer egzaminatora w ewidencji;
6)
zakres posiadanych uprawnień do egzaminowania kandydatów na kierowców;
7)
daty rozpoczęcia i zakończenia warsztatów doskonalących;
8)
imię i nazwisko oraz podpis dyrektora, który wystawił zaświadczenie;
9)
datę wystawienia zaświadczenia.

Egzamin weryfikacyjny

§  48. 
Komisja weryfikacyjna, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, przeprowadza egzamin weryfikacyjny dla grup nie mniejszych niż 20 i nie większych niż 40 osób.
§  49. 
1. 
Egzamin weryfikacyjny składa się z części:
1)
teoretycznej - obejmującej sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przepisów ruchu drogowego, zagadnień dotyczących techniki kierowania i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, zasad przeprowadzania egzaminu państwowego, etyki zawodu egzaminatora oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego - przeprowadzanej w formie testu;
2)
praktycznej - obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania i oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, realizowanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
2. 
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego jest ważny przez 1 rok od dnia jego uzyskania.
3. 
Egzamin weryfikacyjny przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D dla każdej kategorii oddzielnie.
§  50. 
1. 
Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1)
wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2)
dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
3)
informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
4)
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5)
orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy;
6)
kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7)
zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
2)
pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
3. 
Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1)
skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
3)
kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
4)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
§  51. 
Właściwy organ ewidencyjny przesyła do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu weryfikacyjnego oraz listę osób, które zostały zakwalifikowane na egzamin weryfikacyjny i złożyły dokumenty, o których mowa w § 50.
§  52. 
Przewodniczący komisji weryfikacyjnej wyznacza termin i miejsce egzaminu weryfikacyjnego dla osób zakwalifikowanych na egzamin.
§  53. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego jest przeprowadzana w formie testu:
1)
komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w wyświetlanych systemem losowym pytaniach egzaminacyjnych ujętych w banku pytań zapisanych w postaci elektronicznej albo
2)
pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.
2. 
Test pisemny jest przygotowywany z pytań umieszczonych w banku pytań stosowanych w przypadku testu komputerowego.
§  54. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego obejmuje:
1)
20 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii B, w tym:
a)
7 pytań o wartości 3 punktów,
b)
6 pytań o wartości 2 punktów,
c)
7 pytań o wartości 1 punktu;
2)
14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, C lub D, w tym:
a)
5 pytań o wartości 3 punktów,
b)
4 pytania o wartości 2 punktów,
c)
5 pytań o wartości 1 punktu.
2. 
Każde pytanie egzaminacyjne ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
3. 
Kandydat na egzaminatora nie uzyskuje punktów, w przypadku gdy na pytanie egzaminacyjne:
1)
nie udzielił odpowiedzi;
2)
udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna.
4. 
Czas trwania części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego wynosi:
1)
30 minut - dla prawa jazdy kategorii B;
2)
20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, C lub D.
5. 
Wynik części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:
1)
34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2)
23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, C lub D.
6. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego odbywa się przy użyciu pojazdu odpowiedniego do rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się kandydat na egzaminatora.
§  55. 
1. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego polega na:
1)
wykonaniu przez kandydata na egzaminatora na placu manewrowym i w ruchu drogowym dla poszczególnych kategorii prawa jazdy zadań określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia;
2)
dokonaniu przez kandydata na egzaminatora oceny prawidłowości wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy zastosowaniu kryteriów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia.
2. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego jest przeprowadzana jednocześnie dla dwóch kandydatów na egzaminatorów, z tym że jeden z kandydatów wykonuje zadania egzaminacyjne, siedząc za kierownicą pojazdu egzaminacyjnego, a drugi ocenia ich wykonanie. Ocenie podlega umiejętność wykonania zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym oraz umiejętność oceny ich wykonania.
3. 
W przypadku części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej w tabeli nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, poz. 6, poz. 5, poz. 7, poz. 8, poz. 30, poz. 31.
§  56. 
1. 
Kandydat na egzaminatora uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego i egzamin ten przerywa się, jeżeli:
1)
dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne;
2)
nieprawidłowo ustali ocenę z egzaminu;
3)
w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4)
kierując pojazdem, narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
5)
zachowanie kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem lub prowadzącego egzamin na placu manewrowym świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6)
zaproponował członkom komisji przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.
2. 
Za zachowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się:
1)
działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem lub prowadzącego egzamin;
2)
przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem;
3)
najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem.
§  57. 
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu weryfikacyjnego albo nie zgłosiła się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby przez właściwy organ ewidencyjny i uiszczeniu przez nią opłaty za egzamin.

Dokumenty stwierdzające uprawnienia egzaminatorów

§  58. 
Właściwy organ ewidencyjny, wpisując osobę do ewidencji egzaminatorów:
1)
nadaje jej numer uprawnień, składający się z 4 znaków, z tym że:
a)
pierwszy znak od lewej jest wyróżnikiem województwa ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
b)
pozostałe trzy znaki są numerem porządkowym w ewidencji egzaminatorów;
2)
w zakresie prawa jazdy kategorii:
a)
B, C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E oraz kategorii T - jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
b)
C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E,
c)
B, C lub D, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1,
d)
A, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 oraz A2.
§  59. 
1. 
Dyrektor, zatrudniając egzaminatora, wydaje mu pieczątkę i legitymację, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do rozporządzenia, po otrzymaniu:
1)
zaświadczenia wydanego przez właściwy organ ewidencyjny o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania;
2)
kserokopii orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.
2. 
Jeżeli terminy następnych badań lekarskich i psychologicznych są różne, legitymację wydaje się z terminem ważności wynikającym z upływu wcześniejszego terminu.
3. 
Legitymacja i pieczątka podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania z egzaminatorem umowy o pracę.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  60. 
Osoby skierowane na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 114 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w celu przystąpienia do egzaminu państwowego składają w ośrodku egzaminowania posiadane skierowanie oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3.
§  61. 
Do dnia 30 września 2013 r. egzamin państwowy oraz egzamin weryfikacyjny może być prowadzony pojazdami wymienionymi w tabeli nr 2, z tym że pojazdy, o których mowa w poz. 1, 2, 6 i 7, powinny być obciążone co najmniej do połowy swojej dopuszczalnej ładowności.

Tabela nr 2

Poz.Rodzaj uprawnieniaRodzaj pojazdu
1KATEGORIACsamochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 10 t i długości co najmniej 7 m
2C1samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 4 t i nieprzekraczającej 7,5 t
3Dautobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 9 m
4D1autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 5 m
5B+Epojazd, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5 t
6C+Ezespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 1 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy
7C1+Ezespół pojazdów o długości co najmniej 8 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 2 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t
8D+Eautobus określony w poz. 3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t
9D1+Eautobus określony w poz. 4 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t
§  62. 
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowy sposób wypełniania i obieg dokumentów.
§  63. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 9

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WYZNACZENIU TERMINU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Format A5, układ poziomy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  10  

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Tabela nr 1
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1Spowodowanie kolizji drogowej
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9Niezastosowanie się do znaków:

9.1 "stop",

9.2 "zakaz wjazdu",

9.3 "zakaz skręcania w lewo",

9.4 "zakaz skręcania w prawo",

9.5 "nakaz jazdy ..."*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 "linia podwójna ciągła"

10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11Naruszenie zakazu zawracania
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania"
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Tabela nr 2

Poz.Zadania egzaminacyjneKategorie prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdyAM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłuB1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)C1, C, D1, D
6ZawracanieC1, C
7Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniuAM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
8Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)AM, A1, A2, A
9Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)AM, A1, A2, A
10Ominięcie przeszkodyA1, A2, A

Tabela nr 3

Poz.Nr zestawuPozycja zadania w tabeli nr 2Kategorie prawa jazdy
113, 4 - wjazd tyłemB+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
223, 5C1, C, D1, D
334 - wjazd przodem, 6C1, C
444 - wjazd przodem, 7B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
555, 7C1, C, D1, D
664 - wjazd tyłem, 6C1, C

Tabela nr 4

Poz.Poz. zadania z tabeli nr 2Kryteria
123
111) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania "STOP",

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- jeżeli występuje;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

- na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

- osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

- w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

- losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:

- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia

221) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania

33, 4Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

- wyjechać poza określony obszar wjazdu,

- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

- potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

45Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz

- najechać na krawężnik,

c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

56Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,

b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika)

67Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go
781) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

891) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

9101) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Tabela nr 5

Poz.Zadania egzaminacyjne
1Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca
2Jazda do przodu i do tyłu, po prostej i po łuku
3Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd
4Dojazd wagonu do stojącego wagonu i ich połączenie mechaniczne oraz elektryczne
5Przejazd wagonem wieloczłonowym lub składem co najmniej 2-wagonowym
6Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników
7Przejazd przez myjnię wagonów
8Wjazd na stanowisko postojowe

Tabela nr 6

Poz.Poz. zadania z tabeli nr 5Kryteria
111) właściwe ustawienie fotela i lusterek;

2) sprawdzenie:

a) połączenia wagonów,

b) działania hamulców, pantografu, przetwornicy, piasecznic, oświetlenia wagonu,

c) mechanizmu otwierania i zamykania drzwi wagonów;

3) upewnienie się o możliwości jazdy;

4) płynne ruszenie

22Płynna jazda do przodu i do tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach
331) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnic

441) dojazd do stojącego wagonu na odległość nie większą niż 0,1 m;

2) właściwe połączenie wagonów

55, 61) płynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym;

2) właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających:

a) jazdę jednym sprawnym wagonem,

b) przy wykorzystaniu jednej z grup silników

67, 81) właściwe przygotowanie wagonu do przejazdu przez myjnię oraz utrzymanie odpowiedniej prędkości przejazdu przez nią;

2) zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju

Tabela nr 7

Poz.Zadania egzaminacyjne
12
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10Przejazd przez przejścia dla pieszych
11Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

- prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

- skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

- równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

12Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,

- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14Przejazd przez tunel*
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16Wykonanie manewru wyprzedzania
17Wykonanie manewru omijania
18Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

- w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

24Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

Sposób wykonania zadania:

- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

- wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

- ustawienie pojazdu obok przyczepy

25Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
26Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)
* Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Tabela nr 8

Poz.Rodzaj uprawnieńMinimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1Prawo jazdy kategorii:25

40

45

- AM, A1, A2, A, B+E, T

- B1, B

- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

2Pozwolenie35

Tabela nr 9

wzór

Tabela nr 10

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PLANU EGZAMINÓW

Format A4, układ pionowy
Plan egzaminów
poz.data

egzaminu

godz.

egzaminu

rodzaj

egzaminu

(T, TP, P)1)

liczba osóbkategorie prawa

jazdy lub pozwolenie

numery uprawnień

egzaminatorów2)

1234567
1
2
3
...
........................................................
(data)
Sporządził:Zatwierdził:
.................................................................................................................................................................
(pieczęć ośrodka egzaminowania)(podpis i pieczęć)(podpis i pieczęć dyrektora)
Objaśnienia:

1) T – część teoretyczna, TP – część teoretyczna i praktyczna, P – część praktyczna.

2) Rubrykę wypełnia się dzień przed datą egzaminu.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR IMIENNEJ LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W DANYM DNIU NA EGZAMIN PAŃSTWOWY

Lista osób zakwalifikowanych na egzamin

w dniu ....................................... o godzinie ..................................

Nr egzaminatora .................................
Lp.Nazwisko

i imię

Nr PESEL/data

urodzenia1)

Nr instruktora

prowadzącego

szkolenie2)

Nr

ewidencyjny

Rodzaj

egzaminu3)

Wyniki egzaminów
nazwisko i imię2)ABCDTB+EC+E...
12345678910111213...
1T
P
2T
P
3T
P
4T
P
...T
P
Uwagi4): .................................................................................................................................................................................................................
Objaśnienia:

1) Datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL.

2) Wpisuje się wyłącznie w przypadku, gdy osoba wnioskowała o przeprowadzenie egzaminu

w obecności instruktora prowadzącego szkolenie.

3) T – część teoretyczna, P – część praktyczna.

4) Uwagi ośrodka egzaminowania, np. egzamin prowadzony pojazdem osoby egzaminowanej.

...................................................
(pieczęć i podpis)
)

ZAŁĄCZNIK Nr  5  11  

WZÓR

ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROTOKOŁU EGZAMINACYJNEGO

Protokół egzaminacyjny nr ................. z dnia ..............................
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin ...................................
Liczba osób egzaminowanych ..........................................................
..................................................Liczba osób, które nie przystąpiły do egzaminu ...............................
(pieczęć ośrodka egzaminowania)
Poz.Nazwisko i imięNr

ewidencyjny

osoby

egzamino-

wanej

Rodzaj

egza-

minu

Wyniki egzaminów:Numer instruktora

prowadzącego

szkolenie

Numer

egzaminatora

numer PESEL/data

urodzenia

zakres egzaminuABCDTB+EC+E...numer ośrodka

szkolenia

123456789101112..........
1T
P
2T
P
3T
P
...T
P
............................................................
(data i podpis dyrektora)
)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR KARTY PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE NA EGZAMINIE WERYFIKACYJNYM DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW ORAZ KRYTERIA ICH OCENY

Tabela nr 1
Poz.Zadania egzaminacyjne stosowane na egzaminie weryfikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówKategorie prawa jazdy
123
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu zapewniających bezpieczeństwo jazdyA, B, C, D
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłuB, C, D
3Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem)C, D
4Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)C, D
5Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniuA, B, C, D
6Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)A
7Slalom szybki (jazda pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)A
8Objechanie przeszkody ustawionej na wyznaczonym pasie ruchuA
9Wjazd na drogę z obiektu przydrożnegoB, C, D
10Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkościB, C, D
11Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkościB, C, D
12Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchuB, C, D
13Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)B, C, D
14Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c, określone w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych)B, C, D
15Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlnąB, C, D
16Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspyB, C, D
17Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*B, C, D
18Przejazd przez przejścia dla pieszychB, C, D
19Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

- prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- równoległe - pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania jest możliwe wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania tego manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

B
20Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej - dopuszcza się wykonanie tego manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej, w szczególności bram, wjazdów, podjazdów, zatok; zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, przy czym miejsce do zawracania wyznacza egzaminatorB
21Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*B, C, D
22Przejazd przez tunel*B, C, D
23Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowegoB, C, D
24Wykonanie manewru wyprzedzaniaB, C, D
25Wykonanie manewru omijaniaB, C, D
26Wykonanie manewru wymijaniaB, C, D
27Wykonanie manewru zmiany pasa ruchuB, C, D
28Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawoB, C, D
29Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniuB, C, D
30Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu; dopuszcza się wykonanie tego manewru na placu manewrowym ośrodka egzaminowaniaA, B, C, D
31Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych; w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla; dopuszcza się wykonanie tego manewru na placu manewrowym ośrodka egzaminowaniaA, B
* Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Tabela nr 2

Poz.Zadanie z tabeli nr 1Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie weryfikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
123
111) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania "STOP",

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- jeżeli dotyczy;

Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

- na wykonanie wszystkich czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut,

- osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

- w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, takiego jak rękawice, obuwie, ubranie i kask ochronny,

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

4) dodatkowo dla kategorii D sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia

221) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) dla kategorii B, C płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu albo lusterka);

4) dla kategorii D i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D i T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania

33Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

- wyjechać poza określony obszar wjazdu,

- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

- potrącić pachołków lub tyczek,

b) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

44Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz

- najechać na krawężnik,

b) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

55Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go
661) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

- niepodpieranie się nogami,

- nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

- niepotrącanie pachołków

771) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

- średnia prędkość jednego przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

- przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,

- niepodpieranie się nogami,

- nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

- niepotrącanie pachołków

881) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

- prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

- przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, - niepodpieranie się nogami,

- nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

- niepotrącanie pachołków

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR PIECZĄTKI EGZAMINATORA

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR LEGITYMACJI EGZAMINATORA

Rozmiar: 74 mm x 105 mm x 2 mm.

Barwa tła: czarna - strony 4, 1, biała - strony 2, 3.

Barwa napisów: biała - strona 1, czarna - strony 2, 3.

Strony: 4, 1, 2, 3.

Datę ważności legitymacji oraz zdjęcia potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera:

a) nazwę miejscowości stanowiącej siedzibę ośrodka egzaminowania - umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym,

b) pierwsze litery wyrazów określających nazwę jednostki - umieszczone poziomo wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym.

wzór

W poz. 2 osobie, która nie ma numeru PESEL, wpisuje się datę urodzenia.

wzór

1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18).
3 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
4 § 11 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
5 § 30 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
6 § 35 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
7 § 39 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
8 § 39 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r. (Dz.U.13.319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2013 r.
9 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113), w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U.2014.594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.
11 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U.2014.594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.