§ 8. - Egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1756 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.
§  8. 
1. 
Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:
1)
ochrony osobistej - 500 zł;
2)
sportowych - 800 zł;
3)
kolekcjonerskich - 1150 zł;
4)
pamiątkowych - 550 zł;
5)
szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 - 1000 zł;
6)
innych - 600 zł.
2. 
Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.
3. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.
4. 
Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.