Część pisemna egzaminu maturalnego - Rozdział 3 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2022.1644 - OpenLEX

Rozdział 3 - Część pisemna egzaminu maturalnego - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1644

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

Rozdział  3

Część pisemna egzaminu maturalnego

§  35. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.
2. 
Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego.
3. 
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
innej szkole lub w placówce.
4. 
W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
5. 
Dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, o których mowa w ust. 4, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego.
6. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o którym mowa w ust. 4, przewodniczącym zespołu nadzorującego może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce, który uczestniczył w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
7. 
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających, w skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby.
8. 
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
9. 
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
10. 
Powołanie w skład zespołu nadzorującego osoby, o której mowa w ust. 4, następuje za jej zgodą.
11. 
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 3 lub 4, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.
12. 
W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, oraz wychowawca zdających.
13. 
Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 3 lub 4, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
§  36. 
1. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie zostały naruszone.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym, o którym mowa w § 48 ust. 3.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego na danym poziomie.
4. 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy.
5. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
6. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
7. 
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem w protokole, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 2.
8. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod zdającego i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
9. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w ust. 8, w arkuszu egzaminacyjnym.
§  37. 
1. 
Część pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy. Czas trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających.
2. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego:
1)
stoliki, przy których pracują zdający, są ustawione w jednym kierunku;
2)
na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
3. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
4. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.
5. 
Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§  38. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 240 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego trwa 210 minut.
2. 
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  39. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego trwa po 210 minut.
2. 
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słowników językowych wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§  40. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 120 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut;
3)
przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut.
2. 
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
3. 
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  41. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego trwa po 180 minut.
2. 
Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 ustawy, zdający ma 80 minut.
§  42. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, historii tańca, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut.
2. 
Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 3 ustawy, zdający ma 80 minut.
3. 
W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać z materiałów wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§  43. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego trwa 210 minut.
2. 
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słowników językowych wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§  44. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki trwa 210 minut.
2. 
Podczas egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Rozwiązanie zadania lub zadań może być zapisane na informatycznym nośniku danych wskazanym w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy.
3. 
W czasie trwania egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym lub innym informatycznym nośniku danych, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
4. 
System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.
5. 
W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.
§  45. 
1. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, oraz obserwatorzy, o których mowa w § 8.
2. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.
§  46. 
1. 
Po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 44 ust. 2, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy.
2. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 44 ust. 2, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 48 ust. 3.
§  47. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§  48. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1)
wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej, zawierający następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
numer sali egzaminacyjnej,
c)
dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 19 ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia,
którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
2)
protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej,
c)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej,
d)
liczbę zdających, którzy spełnili warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy,
e)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej,
f)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną, wraz z przyczyną unieważnienia, oraz ich imiona i nazwiska,
g)
liczbę zdających, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,
h)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,
i)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 36 ust. 6, wraz z ich czytelnymi podpisami,
j)
godzinę rozpoczęcia pracy zdających,
k)
skład zespołu nadzorującego,
l)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
m)
uwagi o przebiegu części pisemnej.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej;
3)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej;
4)
liczbę zdających, którzy spełnili warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy;
5)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej;
6)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną, oraz ich imiona i nazwiska;
7)
liczbę zdających, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy;
8)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
9)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 36 ust. 6;
10)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
11)
informację o zawieszeniu części pisemnej oraz podjętych działaniach, o których mowa w § 36 ust. 2;
12)
uwagi o przebiegu części pisemnej;
13)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określonych przez dyrektora tej komisji.
5. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 46 ust. 2;
2)
wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy.