Część ustna egzaminu maturalnego - Rozdział 2 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2022.1644 - OpenLEX

Rozdział 2 - Część ustna egzaminu maturalnego - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1644

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

Rozdział  2

Część ustna egzaminu maturalnego

§  23. 
1. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
2. 
Zadaniem zespołu przedmiotowego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego.
3. 
W skład zespołu przedmiotowego wchodzi:
1)
nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy - jako przewodniczący;
2)
drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego - jako członek.
4. 
Co najmniej jeden nauczyciel wchodzący w skład zespołu przedmiotowego jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
5. 
W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, który w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadził zajęcia edukacyjne ze zdającym z tego przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego.
6. 
Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego.
7. 
Powołanie w skład zespołu przedmiotowego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub placówce następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
§  24. 
Zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz zasady oceniania rozwiązań zadań są przekazywane przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż na 2 dni przed pierwszym dniem części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w terminie głównym, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
§  25. 
1. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
2. 
Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
3. 
Jeżeli materiały egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego zostały przesłane w postaci elektronicznej, zestaw zadań egzaminacyjnych wylosowany przez zdającego może być mu udostępniany za pomocą komputera.
§  26. 
1. 
Zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem.
2. 
Liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi co najmniej 200, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu.
3. 
Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi.
4. 
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego trwa nie dłużej niż 15 minut i składa się z dwóch części:
1)
dwóch wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących wylosowanych zadań egzaminacyjnych, trwających łącznie około 10 minut;
2)
rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań egzaminacyjnych lub do jednego z tych zadań, utworu literackiego albo innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi; rozmowa trwa około 5 minut.
5. 
W części, o której mowa w ust. 4 pkt 1, nie przerywa się wypowiedzi zdającemu.
6. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
7. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
8. 
Zdający w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego nie może korzystać z żadnych słowników.
§  27. 
1. 
Zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem, oraz umiejętności z zakresu kształcenia świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, w tym kształcenia językowego.
2. 
Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkole przystępuje łącznie:
1)
nie więcej niż 45 osób - liczba zestawów egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do tego egzaminu;
2)
więcej niż 45 osób - liczba zestawów egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego wynosi 50.
3. 
Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi.
4. 
Część ustna egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego trwa nie dłużej niż 15 minut i składa się z dwóch części:
1)
dwóch wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących wylosowanych zadań egzaminacyjnych, trwających łącznie około 10 minut;
2)
rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań egzaminacyjnych lub do jednego z tych zadań, utworu literackiego albo innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi; rozmowa trwa około 5 minut.
5. 
W części, o której mowa w ust. 4 pkt 1, nie przerywa się wypowiedzi zdającemu.
6. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
7. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
8. 
Zdający w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego nie może korzystać z żadnych słowników.
§  28. 
1. 
Zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, składa się z trzech zadań sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.
2. 
Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, w szkole przystępuje łącznie:
1)
nie więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do tego egzaminu;
2)
więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego wynosi 50.
3. 
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, trwa nie dłużej niż 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.
4. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
5. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, w sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jeden zdający.
6. 
Zdający w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, nie może korzystać z żadnych słowników.
§  29. 
1. 
Zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętności tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.
2. 
Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym w szkole przystępuje łącznie:
1)
nie więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do tego egzaminu;
2)
więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego wynosi 50.
3. 
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa nie dłużej niż 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.
4. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
5. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym w sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jeden zdający.
6. 
Zdający w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym nie może korzystać z żadnych słowników.
§  30. 
Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 2, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§  31. 
1. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy, o których mowa w § 8.
2. 
W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.
§  32. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego informuje zdających o liczbie przyznanych im punktów z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.
§  33. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa tę część egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§  34. 
1. 
Przewodniczący zespołu przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W protokole zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
informację o korzystaniu przez zdającego z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
4)
numer wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych;
5)
przyznaną liczbę punktów;
6)
datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia części ustnej;
7)
skład zespołu przedmiotowego;
8)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
9)
informację o unieważnieniu części ustnej wraz z przyczyną unieważnienia;
10)
uwagi o przebiegu części ustnej.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
3)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
4)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
5)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;
6)
liczbę zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy;
7)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
8)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
9)
uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
10)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określonych przez dyrektora tej komisji.
5. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 19 ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wraz z przyczyną tego unieważnienia,
którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,
c)
liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
2)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy.