Przepisy przejściowe i przepis końcowy - Rozdział 5 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2021.482 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i przepis końcowy - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.482

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2021 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  57. 
Podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, mogą być również opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie:
1)
§ 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 562, z późn. zm 2 ;
2)
§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372);
3)
§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534).
§  58. 
Określone w rozporządzeniu szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczą egzaminu maturalnego dla absolwentów, o których mowa w art. 126 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4).
§  59. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 906, z 2008 r. poz. 9 i 1097, z 2009 r. poz. 475, 694 i 1150, z 2010 r. poz. 1046 i 1491, z 2011 r. poz. 178 i 1063, z 2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r. poz. 520.