Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.175 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób uzyskiwania świadectwa zawodowego przez osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych lub bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w tym warunki organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz sposób działania komisji egzaminacyjnej;
2) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;
3) wzór świadectwa zawodowego.
§  2.
1. Podmiot urządzający gry hazardowe, występując o wydanie świadectwa zawodowego, zgłasza do egzaminu zawodowego osoby ubiegające się o wydanie świadectwa zawodowego, zwane dalej "kandydatami".
2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, powinno mieć formę pisemną i zawierać:
1) oznaczenie podmiotu urządzającego gry hazardowe, występującego o wydanie świadectwa zawodowego;
2) dane kandydata:
a) imiona, nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) miejsce zamieszkania;
3) oznaczenie zajmowanego przez kandydata stanowiska lub pełnionej funkcji oraz związanego z nimi obowiązku;
4) serię, numer i rodzaj dokumentu tożsamości kandydata, a w przypadku kandydatów posiadających numer PESEL - także ten numer.
3. Do wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopię koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych, w przypadku gdy koncesję lub zezwolenie wydaje organ inny niż minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2) regulaminy prowadzonych gier hazardowych, w przypadku gdy regulamin zatwierdza organ inny niż minister właściwy do spraw finansów publicznych;
3) oryginał zaświadczenia o niekaralności kandydata lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem wystąpienia o wydanie świadectwa zawodowego.
§  3.
1. Egzamin zawodowy przeprowadza się dla co najmniej 10 osób.
2. Do egzaminu zawodowego w danym terminie może być dopuszczonych nie więcej niż 40 osób.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje pisemnie podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, o dopuszczeniu kandydatów do egzaminu zawodowego oraz o wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.
§  4. Opłatę egzaminacyjną w wysokości określonej w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych należy uiścić na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej "urzędem obsługującym ministra".
§  5. (uchylony).
§  6.
1. Komisja egzaminacyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza komisji.
2. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:
1) przygotowanie testów dla kandydatów oraz zamkniętego zbioru pytań egzaminacyjnych;
2) przeprowadzenie egzaminu;
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;
4) ogłoszenie wyników egzaminu;
5) sporządzenie listy obecności kandydatów zawierającej dane, o których mowa w § 2 ust. 2;
6) sporządzenie protokołu niezwłocznie po zamknięciu posiedzenia komisji;
7) podpisanie protokołu posiedzenia komisji oraz listy kandydatów wraz z podaniem wyników egzaminu;
8) sporządzenie listy obecności członków komisji biorących udział w posiedzeniu komisji, zawierającej imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe;
9) przekazanie do komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwej do spraw wyliczania i sporządzania list płac za udział w pracach komisji, listy obecności członków komisji biorących udział w posiedzeniu komisji, w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia członkom komisji.
3. Członków komisji egzaminacyjnej obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie:
1) informacji dotyczących kandydatów;
2) treści pytań egzaminacyjnych do czasu ich przedstawienia kandydatom podczas egzaminu zawodowego.
4. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie na posiedzeniach niejawnych, w drodze głosowania większością głosów.
5. Członkowi komisji egzaminacyjnej nie przysługuje prawo wstrzymania się od głosu.
6. Ustala się regulamin przeprowadzania egzaminu zawodowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  7.
1. Członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje za przeprowadzenie egzaminu wynagrodzenie w wysokości 500 zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane ze środków urzędu obsługującego ministra.
§  8. Wzór świadectwa zawodowego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948 i Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246, poz. 1801, z 2007 r. Nr 247, poz. 1823, z 2008 r. Nr 182, poz. 1123 i Nr 235, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 124, poz. 1027 i Nr 181, poz. 1414), które na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) w części dotyczącej świadectw i egzaminów zawodowych utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO

§  1. Przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego kandydat:
1) okazuje dokument potwierdzający tożsamość;
2) przedkłada dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej;
3) podpisuje listę obecności.
§  2. Egzamin zawodowy dla osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", składa się z części pisemnej i ustnej, natomiast egzamin dla osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, przeprowadzany jest wyłącznie w formie pisemnej.
§  3. Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu określa przewodniczący składu egzaminacyjnego.
§  4. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje osoby przystępujące do egzaminu o warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzania egzaminu oraz o przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu.
§  5. W czasie egzaminu pisemnego osoby przystępujące do egzaminu nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.
§  6. W czasie egzaminu uczestnik nie może korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
§  7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może wykluczyć z egzaminu osobę, która narusza przepisy porządkowe obowiązujące w trakcie egzaminu lub korzysta z materiałów pomocniczych. W tym przypadku komisja egzaminacyjna uznaje, że osoba ta złożyła egzamin z wynikiem negatywnym, a opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.
§  8.
1. Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 40 minut i polega na rozwiązaniu testu zawierającego 25 pytań z zakresu, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy.
2. Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa - jeden punkt;
2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - zero punktów.
3. Warunkiem zaliczenia części pisemnej egzaminu zawodowego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu, o którym mowa w ust. 1.
4. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki.
§  9. Zaliczenie części pisemnej egzaminu zawodowego jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej.
§  10. Część ustna egzaminu zawodowego przeprowadzana jest bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej.
§  11.
1. Część ustna egzaminu zawodowego polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane z zamkniętego zbioru pytań egzaminacyjnych.
2. Warunkiem zaliczenia części ustnej egzaminu zawodowego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej dwa z trzech wylosowanych pytań.
3. Komisja egzaminacyjna ustala wyniki części ustnej egzaminu zawodowego na posiedzeniu niejawnym.
§  12. Wyniki egzaminu zawodowego są ogłaszane, przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, w dniu jego przeprowadzenia.
§  13.
1. Z przeprowadzenia egzaminu zawodowego sporządzany jest protokół, który zawiera:
1) oznaczenie organu przeprowadzającego egzamin;
2) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;
3) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
4) wskazanie składu komisji egzaminacyjnej;
5) wykaz podmiotów urządzających gry hazardowe zgłaszających kandydatów na egzamin zawodowy z określeniem liczby osób dopuszczonych do egzaminu;
6) wykaz kandydatów, którzy nie przystąpili do egzaminu, zawierający dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a rozporządzenia;
7) wykaz kandydatów, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, zawierający dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a rozporządzenia;
8) wykaz kandydatów, którzy złożyli egzamin z wynikiem negatywnym, zawierający dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a rozporządzenia;
9) podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) listę obecności członków komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia;
2) listę obecności osób, które przystąpiły do egzaminu zawodowego, zawierającą dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a rozporządzenia;
3) listę osób przystępujących do egzaminu zawodowego z adnotacją o wynikach przeprowadzonego egzaminu zawierającą dane, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia;
4) testy kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego;
5) zestawy pytań egzaminacyjnych;
6) dowody uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§  14.
1. Protokół posiedzenia komisji egzaminacyjnej jest podpisywany przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej w dniu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.
2. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej ma prawo zgłosić do protokołu odrębne stanowisko lub uwagi dotyczące przebiegu egzaminu lub spraw omawianych na posiedzeniu komisji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ŚWIADECTWO ZAWODOWE

Nr ................................................................

wzór