[Umowa o poprawę efektywności energetycznej] - Art. 7. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Umowa o poprawę efektywności energetycznej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  7.  [Umowa o poprawę efektywności energetycznej]
1. 
Jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
2. 
Umowa o poprawę efektywności energetycznej określa w szczególności:
1)
możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej z zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej;
2)
sposób ustalania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1.
3.  3
 Zobowiązania wynikające z umowy o poprawę efektywności energetycznej nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, w przypadku gdy dostawca usług związanych ze zużyciem energii ponosi większość ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników, takich jak gwarancje i finansowanie przez dostawcę usług związanych ze zużyciem energii oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy.
4.  4
 Przez dostawcę usług związanych ze zużyciem energii, o którym mowa w ust. 3, rozumie się podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonuje usługi polegające na realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
5.  5
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres ryzyk, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego rodzaju ryzyk.
6.  6
 W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów o poprawę efektywności energetycznej, finansowanych w całości lub w części przez dostawcę usług związanych ze zużyciem energii, w tym trybu wyboru tego dostawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868), z wyłączeniem przepisów art. 3a, art. 3b ust. 2, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 17-18a tej ustawy.
3 Art. 7 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.868) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
4 Art. 7 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.868) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
5 Art. 7 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.868) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
6 Art. 7 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.868) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.