[Wymierzenie kary pieniężnej] - Art. 39. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Wymierzenie kary pieniężnej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  39.  [Wymierzenie kary pieniężnej]
1. 
Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1)
nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1;
2)
nie uiszcza opłaty zastępczej w przypadku, o którym mowa w art. 11;
3)
nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu deklaracji, o której mowa w art. 13 ust. 1, lub przedkłada ją niezgodną ze stanem faktycznym;
3a)
nie przedkłada podmiotowi paliwowemu informacji, o której mowa w art. 14a ust. 2, lub przedkłada ją niezgodną ze stanem faktycznym;
4)
nie przedstawia, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, albo przedstawiając je, udziela nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
5)
zawiadamiając Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, udziela nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
6)
nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2;
7)
nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE, w drodze decyzji.