[Konsekwencje udzielenia nieprawdziwych lub błędnych informacji o zakończeniu realizacji przedsięwzięć służących poprawie... - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Konsekwencje udzielenia nieprawdziwych lub błędnych informacji o zakończeniu realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub o uzyskanych oszczędnościach energii finalnej oraz w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  28.  [Konsekwencje udzielenia nieprawdziwych lub błędnych informacji o zakończeniu realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub o uzyskanych oszczędnościach energii finalnej oraz w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej]
1. 
Podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 1, który zawiadamiając Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o zakończeniu ich realizacji lub o uzyskanych oszczędnościach energii finalnej, a także w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej:
1)
nie może występować z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 3, przez okres 5 lat od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 2;
2)
jest obowiązany przedstawić do umorzenia, w terminie wskazanym w decyzji, o której mowa w ust. 2, świadectwo efektywności energetycznej na wartość nienależnie uzyskanej oszczędności energii finalnej wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego wynikającej z wydanego świadectwa efektywności energetycznej, stanowiącej różnicę między ilością energii finalnej wynikającą ze świadectwa efektywności energetycznej wydanego temu podmiotowi a ilością energii faktycznie zaoszczędzonej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego.
2. 
W przypadku określonym w ust. 1 Prezes URE wydaje decyzję określającą wartość i termin przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej na wartość nienależnie uzyskanej oszczędności, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Do wykonywania obowiązku umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i art. 31.