[Wyrywkowe weryfikacje dokonywane przez Prezesa URE] - Art. 26. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Wyrywkowe weryfikacje dokonywane przez Prezesa URE] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  26.  [Wyrywkowe weryfikacje dokonywane przez Prezesa URE]
1. 
Prezes URE dokonuje wyrywkowej weryfikacji:
1)
audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 3, art. 20 ust. 5 pkt 1 lub art. 23 ust. 1;
2)
(uchylony).
2. 
Prezes URE może zlecić dokonanie wyrywkowej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, podmiotowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. 
O negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej Prezes URE zawiadamia niezwłocznie podmiot, który realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 5, art. 20 ust. 3 lub art. 25 ust. 1 pkt 1.