Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.261

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2017 r.

POROZUMIENIE
dotyczące zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków,
podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej "Polską"),

i

Europejska Agencja Kosmiczna (zwana dalej "Agencją") uzgodniły, co następuje:

1. Artykuł 6 "Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków" (zwanej dalej "Umową") podpisanej w Warszawie w dniu 31 lipca 2012 roku, zostaje zmieniony poprzez zastąpienie sformułowania "31 grudnia 2017 r." określeniem: "31 grudnia 2019 r." Artykuł 6 otrzymuje zatem następujące brzmienie:

"ARTYKUŁ 6

W okresie przejściowym, rozpoczynającym się w dniu przystąpienia i upływającym w dniu 31 grudnia 2019 r., mają zastosowanie następujące środki przejściowe:

1. Agencja wykorzystuje kwotę stanowiącą 45% całkowitego wkładu Polski w obowiązkowe działania Agencji do końca okresu przejściowego, zgodnie z zasadami i procedurami Agencji, na finansowanie działań mających na celu dostosowanie polskiego przemysłu, operatorów, środowiska naukowego i innych podmiotów do wymogów Agencji, w szczególności w zakresie działań obowiązkowych.

2. Agencja dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać - zgodnie z zasadami i procedurami Agencji mającymi zastosowanie do wszystkich Państw Członkowskich - różnicę między idealnym zwrotem z polskiego wkładu na obowiązkowe działania Agencji a kwotą, o której mowa w ust. 1 powyżej, w celu zawierania kontraktów w obszarze obowiązkowych działań Agencji. Ostatecznym celem Agencji jest osiągnięcie na koniec okresu przejściowego tego samego poziomu zwrotu przemysłowego, jaki ma zastosowanie do wszystkich Państw Członkowskich. Po zakończeniu okresu przejściowego nie jest jednak należna żadna rekompensata z tytułu zwrotu przemysłowego z działań obowiązkowych.

3. Wraz z zakończeniem okresu przejściowego zostanie przerwana ciągłość sporządzanych dla Polski statystyk dotyczących zwrotu z działań obowiązkowych. Od pierwszego dnia po zakończeniu okresu przejściowego, współczynnik zwrotu przemysłowego dla Polski będzie ustalany według metody obowiązującej w Agencji i mającej zastosowanie do wszystkich Państw Członkowskich. Wniesione wkłady ani kontrakty zawarte przed końcem okresu przejściowego, związane z działaniami obowiązkowymi, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu współczynnika zwrotu przemysłowego dla Polski po zakończeniu okresu przejściowego."

2. W celu uniknięcia wątpliwości, wszystkie pozostałe warunki Umowy pozostają niezmienione.
3. Porozumienie wchodzi w życie w dniu jego podpisania przez obie Strony.