Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2202

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ustala się klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

Lp.Dziedzina nauki/sztukiDyscyplina naukowa/artystyczna
1Dziedzina nauk humanistycznych1) archeologia
2) etnologia i antropologia kulturowa
3) filozofia
4) historia
5) językoznawstwo
6) literaturoznawstwo
7) nauki o kulturze i religii
8) nauki o sztuce
9) polonistyka
2Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych1) architektura i urbanistyka
2) automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
3) informatyka techniczna i telekomunikacja
4) inżynieria bezpieczeństwa
5) inżynieria biomedyczna
6) inżynieria chemiczna
7) inżynieria lądowa, geodezja i transport
8) inżynieria materiałowa
9) inżynieria mechaniczna
10) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
11) ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków
3Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu1) biologia medyczna
2) nauki farmaceutyczne
3) nauki medyczne
4) nauki o kulturze fizycznej
5) nauki o zdrowiu
4Dziedzina nauk o rodzinienauki o rodzinie
5Dziedzina nauk rolniczych1) nauki leśne
2) rolnictwo i ogrodnictwo
3) technologia żywności i żywienia
4) zootechnika i rybactwo
6Dziedzina nauk społecznych1) ekonomia i finanse
2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
8) nauki socjologiczne
9) pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia
12) stosunki międzynarodowe
7Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych1) astronomia
2) biotechnologia
3) informatyka
4) matematyka
5) nauki biologiczne
6) nauki chemiczne
7) nauki fizyczne
8) nauki o Ziemi i środowisku
8Dziedzina nauk teologicznych1) nauki biblijne
2) nauki teologiczne
9Dziedzina nauk weterynaryjnychweterynaria
10Dziedzina sztuki1) sztuki filmowe i teatralne
2) sztuki muzyczne
3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).