Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  9b. 
1.  Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom.
2.  Minister właściwy do spraw aktywów państwowych reprezentuje Skarb Państwa w zakresie określonym w ust. 1.
3.  Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może inicjować politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.