Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  88. 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie przepisów:

1) o funduszu alimentacyjnym;
2) o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
3) o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych;
4) o pomocy społecznej;
5) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
6) o rewaloryzacji i waloryzacji emerytur i rent;
7) o ubezpieczeniach społecznych;
8) o ubezpieczeniu społecznym duchownych;
9) o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin;
10) o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;
11) o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin;
12) o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin;
13) o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin;
14) o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych;
15) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
16) o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.