Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  85. 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie przepisów:

1) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) o ochronie i kształtowaniu środowiska;
3) prawa geodezyjnego i kartograficznego;
4) prawa wodnego;
5) o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli;
6) o ubezpieczeniu społecznym rolników;
7) o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.