Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  82. 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:

1) o izbach morskich;
3) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4) o portach i przystaniach morskich;
5) o pracy na morskich statkach handlowych;
6) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
7) o rybołówstwie morskim;
8) o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki.