Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  78. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala:

1) zasady ewidencji należności i zobowiązań Skarbu Państwa;
2) warunki prowadzenia rozliczeń środków zgromadzonych na rachunkach likwidacyjnych, w tym zasady stosowania kursów walut dla jednostek rozliczeniowych.