Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  7.  [Dział budżet]

Dział budżet obejmuje sprawy:

1) opracowywania budżetu państwa, wykonywania - z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych - budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa oraz przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu państwa;
2) systemu finansowania:
a) samorządu terytorialnego,
b) sfery budżetowej,
c) bezpieczeństwa państwa;
3) wynikające z zarządzania długiem publicznym.