Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  6.  [Dział administracja publiczna]
1.  Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:
1) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;
2) reform i organizacji struktur administracji publicznej;
3) zespolonej administracji rządowej w województwie;
4) podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;
4a) (uchylony);
4b) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
4c) usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
5) (uchylony);
6) zbiórek publicznych;
7) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
2.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz, na podstawie kryterium zgodności z prawem, nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.
3.  Ilekroć właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego określa, na podstawie przepisów odrębnych, terytorialny zakres działania podległych mu lub nadzorowanych przez niego urzędów albo innych jednostek organizacyjnych, określenie to następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.