Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390) w art. 30 w ust. 3 wyrazy "Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast".