Art. 31. - [Dział zabezpieczenie społeczne] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.
Art.  31.  [Dział zabezpieczenie społeczne]
1. 
Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
1)
ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
2)
funduszy emerytalnych;
3)
pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
4)
przeciwdziałania patologiom;
5)
rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6)
świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
6a)
ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;
7)
kombatantów i osób represjonowanych;
8)
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych.
9)
(uchylony).
10)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
2a. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
3. 
Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.