[Dział sprawy wewnętrzne] - Art. 29. - Działy administracji rządowej. - Dz.U.2021.1893 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Dział sprawy wewnętrzne] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  29.  [Dział sprawy wewnętrzne]
1. 
Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:
1)
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2)
ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa;
3)
zarządzania kryzysowego;
4)
obrony cywilnej;
5)
ochrony przeciwpożarowej;
6)
(uchylony);
6a)
(uchylony);
7)
nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
8)
obywatelstwa;
9)
ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, w zakresie ustalonym w ustawach;
10)
rejestracji stanu cywilnego w zakresie ustalonym w ustawie oraz zmiany imion i nazwisk.
2. 
Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten przekazuje je niezwłocznie do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Służby Ochrony Państwa.