Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  28a.  [Dział rodzina]

Dział rodzina obejmuje sprawy:

1) uwarunkowań demograficznych w kraju;
2) opieki nad dzieckiem do lat 3;
3) ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
4) rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem;
5) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka;
6) współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.