[Dział rozwój wsi] - Art. 23. - Działy administracji rządowej. - Dz.U.2021.1893 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Dział rozwój wsi] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  23.  [Dział rozwój wsi]
1. 
Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
1)
kształtowania ustroju rolnego państwa;
2)
ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne;
3)
scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi;
4)
infrastruktury wsi, w szczególności:
a) 6
 zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,.
b)
elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem łączność,
c)
prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi;
9)
ubezpieczenia społecznego rolników.
1a. 
W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. 
(uchylony).
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3a. 
Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4. 
(uchylony).
6 Art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a zmieniona przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2368) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.