Art. 21. - [Dział praca] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  21.  [Dział praca]
1. 
Dział praca obejmuje sprawy:
1)
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
2)
stosunków pracy i warunków pracy;
3)
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
4)
zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;
5)
związków zawodowych i organizacji pracodawców.
2. 
(uchylony).