Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  21.  [Dział praca]
1.  Dział praca obejmuje sprawy:
1) zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
2) stosunków pracy i warunków pracy;
3) wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
4) zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;
5) związków zawodowych i organizacji pracodawców.
2.  (uchylony).