Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  19.  [Dział obrona narodowa]
1.  Dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:
1) obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi",
1a) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze militarnym,
2) udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
3) umów offsetowych

- chyba że na mocy odrębnych przepisów określone sprawy należą do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub innych organów państwowych.

2.  Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej określone w art. 134 ust. 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946).
3.  Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Mienia Wojskowego.