Art. 14. - [Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  14.  [Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego]
1. 
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:
1)
podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
2)
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3)
działalności muzeów;
4)
miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych;
5)
działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony;
6)
wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;
7)
edukacji kulturalnej;
8)
wystaw artystycznych;
9)
polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii;
10)
amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych;
11)
wymiany kulturalnej z zagranicą;
12)
działalności widowiskowej i rozrywkowej;
13)
restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
14)
udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.
2. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
3. 
(uchylony).