Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  12a.  [Dział informatyzacja]
1.  Dział informatyzacja obejmuje sprawy:
1) informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne;
2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;
3) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji;
4) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji;
5) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji;
6) rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;
7) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
8) kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;
9) telekomunikacji;
10) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym;
11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;
12) ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych;
13) nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów o usługach zaufania;
13a) identyfikacji elektronicznej;
14) (uchylony).
2.  Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.