Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  11.  [Dział gospodarka wodna]
1.  Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
2) 16  utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;
3) 17  utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu;
7) określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16 Art. 11 pkt 2 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2170) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 listopada 2019 r.
17 Art. 11 pkt 3 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2170) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 listopada 2019 r.