Działanie Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.211.2056

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, zwanej dalej "Komisją";
2)
sposób przeprowadzenia egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwanego dalej "egzaminem";
3)
wysokość opłaty egzaminacyjnej;
4)
wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji;
5)
zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych.
Ustala się regulamin działania Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pisemnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu w wyznaczonym terminie. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
1. 
Przewodniczący Komisji ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu, nie później niż dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.
2. 
Komunikat, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o:
1)
terminie egzaminu;
2)
terminie złożenia pisemnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu oraz wymogu dołączenia potwierdzenia uiszczenia opłaty egzaminacyjnej;
3)
numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną;
4)
godzinie i miejscu przeprowadzenia egzaminu albo informację, że godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
1. 
W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji o rezygnacji, nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.
2. 
Przewodniczący Komisji, na wniosek zainteresowanej osoby, może uznać, że nieprzystąpienie do egzaminu było spowodowane ważną przyczyną losową. W takim przypadku opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi, nawet jeżeli Komisja została zawiadomiona o rezygnacji z egzaminu w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1.
3. 
Wniosek o zwrot opłaty w przypadku, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia egzaminu.
4. 
W przypadku niezawiadomienia Komisji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu zgodnie z ust. 1 lub niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, opłata nie podlega zwrotowi.
 (uchylony).
1. 
Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się po okazaniu dowodu tożsamości.
2.  5
 (uchylony).
3. 
Uczestnik egzaminu potwierdza na liście obecności własnoręcznym podpisem udział w egzaminie.
Egzamin odbywa się w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, a w razie ich nieobecności - członka Komisji wyznaczonego przez przewodniczącego.
1. 
Egzamin nie odbywa się, jeżeli skład Komisji jest mniejszy niż 3 osoby.
2. 
Jeżeli egzamin nie odbył się z przyczyny, o której mowa w ust. 1, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do kolejnego egzaminu. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
1. 
Kontrolę nad organizacją i przebiegiem egzaminu wykonują członkowie Komisji.
2.  6
 W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na wniosek Komisji może zlecić dodatkowym osobom obsługę techniczną egzaminu.
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny jest za przechowywanie testów egzaminacyjnych.
 Komisja Nadzoru Finansowego nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestnika egzaminu, a związanych z przystąpieniem tej osoby do egzaminu.
Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reaskuracyjnych przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy, a Komisji - czuwanie nad zgodnym z przepisami przebiegiem egzaminu.
Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, który składa się ze 100 pytań.
Egzamin rozpoczyna się z chwilą otwarcia kopert zawierających testy egzaminacyjne.
 Egzamin trwa 120 minut.
1. 
W czasie egzaminu zdający nie powinien opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach może uzyskać zgodę Komisji na opuszczenie sali - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi zdającymi i osobami postronnymi.
2. 
Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną Komisji, która zaznacza na niej czas nieobecności.
1. 
Komisja może wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez Komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym zdającym lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.
2. 
Osoby wykluczone z egzaminu mogą ponownie przystąpić do egzaminu po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
1. 
Komisja ma prawo unieważnić lub odwołać egzamin w uzasadnionych przypadkach.
2. 
W przypadku naruszenia zasad ochrony tajemnicy dotyczącej przeprowadzania egzaminu, Komisja może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.
3. 
W przypadku odwołania lub unieważnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do kolejnego egzaminu. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
1.  10
 W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatorów osoby upoważnione przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
1a.  11
 Ogólnopolskie organizacje brokerów mogą zgłosić do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dwóch wspólnie wyłonionych obserwatorów do udziału w pracach Komisji.
2.  12
 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do przebiegu egzaminu, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może, na wniosek osób, o których mowa w ust. 1, unieważnić egzamin i zarządzić jego powtórzenie.
3. 
W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 2, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do kolejnego egzaminu. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
1. 
Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków Komisji nadzorujących przebieg egzaminu oraz osób, o których mowa w § 19 ust. 1, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w trakcie egzaminu. Do protokołu dołącza się testy egzaminacyjne, listę zdających oraz końcowe wyniki.
2.  13
 Dokumenty z egzaminu przechowuje się w archiwum Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego według zasad określonych odrębnymi przepisami. Pisemne prace egzaminacyjne przechowuje się przez okres 5 lat.
1. 
Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:
1)
odpowiedź prawidłowa - 1 punkt;
2)
odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
2. 
Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.
1.  14
 Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 75 punktów.
2. 
Podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego egzamin na formularzu testu.
 (uchylony).
Miejsce, sposób, termin i tryb ogłoszenia wyników egzaminu oraz wydawanie zaświadczeń ustala Komisja i podaje do wiadomości zdającym przed rozpoczęciem egzaminu.
 (uchylony).
Osobom, które zdały egzamin, wydaje się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, na pisemną prośbę uczestnika egzaminu, Komisja może wyrazić zgodę na udostępnienie mu pracy egzaminacyjnej do wglądu, w obecności członka Komisji lub innej osoby upoważnionej przez Komisję.
1. 
Uczestnikowi egzaminu przysługuje prawo pisemnego odwołania się od wyników egzaminu do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
2. 
Odwołanie rozpatruje Komisja w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
3.  17
 Osobę odwołującą się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia listem poleconym o sposobie rozstrzygnięcia odwołania przez Komisję.
 Osoby przystępujące do egzaminu przed Komisją wnoszą opłatę egzaminacyjną w wysokości 600 zł na rachunek bieżący - subkonto dochodów - Komisji Nadzoru Finansowego.
1. 
Za udział w egzaminie osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
800 zł - dla przewodniczącego;
2)
700 zł - dla zastępcy przewodniczącego i sekretarza;
3)
600 zł - dla każdej z pozostałych osób wchodzących w skład Komisji.
2. 
Osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje również wynagrodzenie za opracowanie pytań testowych w wysokości 50 zł za pytanie. Za sporządzenie zestawu pytań egzaminacyjnych spośród pytań uprzednio opracowanych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł.
3. 
W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2, osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje połowa wynagrodzenia określonego w ust. 1.
 Wynagrodzenia, o których mowa w § 30, oraz wydatki związane z organizacją i obsługą egzaminów są pokrywane z rachunku bieżącego - subkonta wydatków - Komisji Nadzoru Finansowego.
 Komisja wyznacza terminy egzaminów nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Ustala się zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 Obsługę administracyjno-biurową związaną z przeprowadzaniem egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 23

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

§  1. 
Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reaskuracyjnych.
§  2. 
1. 
Komisja jest organem kolegialnym, który wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.
2. 
Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, a w razie ich nieobecności - członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
3. 
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego obradom Komisji.
4. 
Uchwały podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
5. 
Uchwały Komisji mogą być podejmowane również w formie pisemnej bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Komisji wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w tej formie. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. 
Członek Komisji ma prawo zgłosić zdanie odrębne, które podlega zaprotokołowaniu wraz z uchwałą.
§  3. 
1. 
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.
2. 
Komisja może wyznaczyć ze swego składu osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań.
§  4. 
1. 
Komisja wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów egzaminacyjnych spośród członków Komisji.
2.  24
 Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek Komisji może zlecić przygotowanie pytań egzaminacyjnych osobom posiadającym wiedzę w zakresie objętym egzaminem.
3. 
Członkowie Komisji sprawdzają prawidłowość pytań testowych i wariantów odpowiedzi dla poszczególnych testów egzaminacyjnych w celu opracowania wzorca prawidłowych odpowiedzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  25

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

I. Zagadnienia wspólne dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych:

1) podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych:

a) w Polsce,

b) na świecie;

2) cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych:

a) koncentracja ubezpieczeń,

b) interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń,

c) rozwój reasekuracji,

d) rozwój działalności lokacyjnej,

e) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii (zwłaszcza informatycznych),

f) wykorzystanie instrumentów pochodnych i alternatywnych w finansowaniu ekonomicznych skutków ryzyka;

3) gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń:

a) ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze,

b) społeczne znaczenie ubezpieczeń;

4) funkcje i zasady ubezpieczeń:

a) funkcja ochrony ubezpieczeniowej, finansowej, prewencyjnej,

b) zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej;

5) wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i gospodarczego:

a) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,

b) pojęcie umowy i czynności prawnej,

c) zasada swobody umów,

d) klauzule abuzywne,

e) czynniki kształtujące treść stosunku prawnego,

f) forma zawarcia umowy,

g) pojęcie zobowiązania,

h) pojęcie szkody,

i) wady oświadczenia woli,

j) przedstawicielstwo i pośrednictwo,

k) reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym,

l) umowa agencyjna,

m) umowa zlecenia,

n) odpowiedzialność cywilna i jej zasady;

6) źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego:

a) źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeń oraz źródła i zasady prawa ubezpieczeń Unii Europejskiej,

b) zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej;

7) podstawy prawne działalności brokerskiej;

8) podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń;

9) umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia:

a) regulacja prawna umowy ubezpieczenia,

b) pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego,

c) zawarcie umowy ubezpieczenia,

d) powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

e) pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń,

f) kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia,

g) wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia;

10) polski i jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny:

a) podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego,

b) podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną,

c) pośrednictwo ubezpieczeniowe,

d) aktuariusze - rola i zadania,

e) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

f) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

g) Rzecznik Ubezpieczonych,

h) nadzór ubezpieczeniowy,

i) reprezentant do spraw roszczeń;

11) rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka:

a) koasekuracja i jej rodzaje,

b) reasekuracja i jej rodzaje,

c) funkcja techniczna i finansowa reasekuracji;

12) kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego:

a) ocena sytuacji finansowej - kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe,

b) konkurencyjność - zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów;

13) etyka zawodowa brokera:

a) sfery powinności brokera wobec klienta, zakładu ubezpieczeń, konkurencji,

b) przestrzeganie reguł prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych,

c) sankcje za naruszenie reguł postępowania;

14) opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług;

15) czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.

II. Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów ubezpieczeniowych:

1) podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych - definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń;

2) procedury zarządzania ryzykiem:

a) identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka,

b) opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja;

3) umowa brokerska i odpowiedzialność brokera:

a) charakter umowy brokerskiej,

b) czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej,

c) obowiązki wynikające z umowy brokerskiej,

d) odpowiedzialność brokera - cywilna, administracyjna, karna i inna;

4) inne umowy związane z działalnością brokerską - umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji i inne;

5) ubezpieczenia nietypowe;

6) znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku;

7) podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską - oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji.

III. Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów reasekuracyjnych:

1) reasekuracja i retrocesja - cele i zadania;

2) zakres i podstawy prawne działalności reasekuracyjnej w Polsce i Unii Europejskiej;

3) charakter prawny umowy reasekuracji;

4) procedury stosowane przy zawieraniu i rozliczaniu umów reasekuracyjnych - rozpoznanie rynku, oferta, negocjacje, plasowanie, rozliczanie umów reasekuracyjnych;

5) zasady reasekuracji krajowych ryzyk ubezpieczeniowych za granicą.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
4 § 5 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
5 § 6 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
6 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
7 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
8 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
9 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
10 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
11 § 19 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.58.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.

12 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
13 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
14 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
15 § 23 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
16 § 25 uchylony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
17 § 28 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
18 § 29 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
19 § 30 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
20 § 31 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
21 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
22 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
23 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu oraz działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. Nr 11, poz. 88).
24 Załącznik nr 1 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2008 r.
25 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.58.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.