Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.55.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) działania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją";
2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji, za pomocą którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność, zwany dalej "formularzem";
3) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza.
§  2.  Formularz umożliwia złożenie wniosków w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1) "Program rolnośrodowiskowy";
2) 2  (uchylony).
3) 3  "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" - w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
§  3.  4
1.  5  Formularz umożliwia złożenie wniosku wraz z załącznikami oraz:
1) zaznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013":
a) granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej "działkami rolnymi", w tym tych, na których są realizowane poszczególne pakiety i warianty objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym,
b) elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem rolnośrodowiskowym",
c) granic zalesionego gruntu,
d) części działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
pkt 3 rozporządzenia rolnośrodowiskowego w brzmieniu obowiązującym w dniu 15 marca 2013 r.,
pkt 4 lub 5 rozporządzenia rolnośrodowiskowego,
e) miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji wariantu czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego;
2) oznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w pkt 1, działek rolnych.
2.  6  Jeżeli rolnik nie ubiega się równocześnie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza on również następujące obiekty znajdujące się w obrębie działki rolnej:
1) drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
2) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m;
3) oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
§  4.  7
1.  Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, mogą zostać złożone za pomocą formularza po nadaniu wnioskodawcy kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, zwanego dalej "kodem dostępu".
2.  Kod dostępu jest generowany automatycznie po złożeniu przez wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, wniosku o jego nadanie. Formularz wniosku o nadanie kodu dostępu jest sporządzony i udostępniony przez Agencję na jej stronie internetowej.
3.  We wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca podaje:
1) numer identyfikacyjny producenta nadawany mu zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5), który stanowi jednocześnie jego login do systemu teleinformatycznego Agencji;
2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, Agencja nie wypłaciła wnioskodawcy środków finansowych, wnioskodawca wpisuje cyfrę zero.
§  5. 
1.  Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, składający się co najmniej z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo.
2.  Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.
§  6.  8  (uchylony).
§  7. 
1.  Poprzez zalogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy.
2.  W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.
3.  9  Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, uniemożliwiony w przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku utraty kodu dostępu, można uzyskać po nadaniu nowego kodu dostępu uzyskanego po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  10  Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2, jest składany za pomocą formularza, a z przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1565 oraz z 2015 r. poz. 346) lub z przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego wynika obowiązek dołączania do niego dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:
1) w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej:
a) 11  kopie dokumentów w postaci elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, TIF (TIFF), DOC lub DOCX, lub
b) 12  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym;
2) 13  w przypadku pozostałych dokumentów - dokumenty, w postaci elektronicznej, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.
2.  14  W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w § 2, złożonego za pomocą formularza, dokumenty te mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
§  9. 
1.  Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w formularzu wniosku, o którym mowa w § 2, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.
2.  Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, za pomocą formularza uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.
§  10.  15  Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613), art. 42 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.) lub art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308), może złożyć wniosek za pomocą formularza przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.
§  11.  W 2011 r. login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, nadaje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
§  12.  Wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu w trybie tego rozporządzenia.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 § 2 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. (Dz.U.2015.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2015 r.
3 § 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. (Dz.U.2015.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2015 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. (Dz.U.2015.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2015 r.
5 § 3 ust. 1:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.

6 § 3 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 2015 r.
7 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
8 § 6 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
9 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
10 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. (Dz.U.2015.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2015 r.
11 § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
12 § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze i drugie rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
13 § 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
14 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2017.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.
15 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. (Dz.U.2015.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2015 r.