Działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.39.336

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", w ramach zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz sposoby realizacji tych zadań;
2)
szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji i pożyczek.
§  2. 1
 
1.
Agencja realizuje zadania, określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, polegające w szczególności na:
1)
działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, promocyjnej i eksperckiej;
2)
udzielaniu dotacji i pożyczek przedsiębiorcom;
3)
udzielaniu dotacji podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego i podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia.
2.
Dotacje i pożyczki na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu mogą być udzielane do dnia 30 kwietnia 2004 r.
§  3.
W przypadku gdy kwota dotacji jest wyrażona w euro, Agencja wypłaca dotację w złotych, według kursu obowiązującego w dniu wypłaty w banku prowadzącym rachunek, z którego Agencja dokonuje wypłaty dotacji.

Szczegółowe działania podejmowane przez Agencję

§  4.
1.
Agencja gromadzi informacje dotyczące w szczególności:
1)
przepisów prawa w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej;
2)
warunków dostępu do zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej;
3)
dostępnych programów wspierających rozwój gospodarki.
2.
Agencja udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, zainteresowanym podmiotom, w szczególności przez organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz wydawanie publikacji.
§  5.
Agencja świadczy małym i średnim przedsiębiorcom usługi doradcze w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej", udzielaną przez inne podmioty.
§  6.
Agencja ułatwia wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami wdrażającymi innowacje oraz środowiskami badawczymi przez organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji.
§  7.
Agencja promuje, w szczególności przez organizację konkursów, przedsiębiorców wdrażających innowacje, a także innowacyjne produkty.
§  8.
1.
Agencja tworzy bazy danych zawierające informacje o towarach i usługach oferowanych przez małych i średnich przedsiębiorców oraz udostępnia przedsiębiorcom takie informacje z dostępnych jej baz danych.
2.
Agencja organizuje targi, konferencje i inne przedsięwzięcia umożliwiające nawiązanie kooperacji.
3.
Agencja obsługuje udział małych i średnich przedsiębiorców lub ich reprezentuje w przedsięwzięciach, o których mowa w ust. 2, organizowanych przez inne podmioty.
§  9.
Agencja finansuje działania z zakresu tworzenia rozwiązań technologicznych umożliwiających dokonywanie transakcji handlowych i rozliczeń drogą elektroniczną oraz mechanizmów i struktur umożliwiających rozwój i upowszechnianie gospodarki elektronicznej.
§  10.
1.
Agencja prowadzi krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorców, stanowiący wykaz podmiotów, które:
1)
zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych małym i średnim przedsiębiorcom lub osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz
2)
działają w celu innym niż osiągnięcie zysku.
2.
Agencja promuje podmioty, o których mowa w ust. 1, i realizowane przez nie działania, a także świadczy tym podmiotom usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.
§  11.
1.
Agencja promuje - w środowiskach samorządu terytorialnego, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorców - instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
2.
Agencja świadczy usługi szkoleniowe, doradcze lub eksperckie podmiotom prowadzącym lub tworzącym instytucje określone w ust. 1.
3.
Agencja analizuje działalność instytucji określonych w ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy pożyczkowych.
§  12.
Agencja finansuje usługi świadczone kobietom w celu ich aktywizacji zawodowej, określone w umowach o wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi.
§  13.
Agencja świadczy usługi szkoleniowe, doradcze lub eksperckie podmiotom opracowującym lub realizującym programy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych województwach oraz analizuje przebieg i efekty takich programów.
§  14.
Agencja świadczy usługi szkoleniowe, doradcze lub eksperckie podmiotom opracowującym lub realizującym programy promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w poszczególnych województwach, finansuje działania podejmowane w celu realizacji takich programów, określone w umowach o wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi, oraz analizuje przebieg i efekty takich programów.
§  15.
1.
Agencja gromadzi i analizuje doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie:
1)
wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców;
2)
wspierania rozwoju eksportu;
3)
wspierania rozwoju handlu wewnętrznego;
4)
wspierania rozwoju regionalnego;
5)
wykorzystania nowych technik i technologii;
6)
tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu;
7)
wspierania rozwoju zasobów ludzkich.
2.
Agencja upowszechnia doświadczenia określone w ust. 1 w środowiskach administracji rządowej i samorządowej oraz wśród innych podmiotów działających w zakresie wskazanym w ust. 1.
3.
Agencja opracowuje ekspertyzy i dane statystyczne dotyczące zjawisk zachodzących w gospodarce, w tym na rynku pracy, oraz udostępnia je podmiotom określonym w ust. 2.
4.
Agencja promuje w środowiskach międzynarodowych doświadczenia polskie w zakresie określonym w ust. 1 przez:
1)
nawiązywanie i utrzymywanie przez Agencję kontaktów z podmiotami zagranicznymi realizującymi działania w tym zakresie;
2)
organizowanie przez Agencję i jej udział w konferencjach, wystawach i innych przedsięwzięciach promocyjnych;
3)
organizowanie przez Agencję wizyt studialnych w Polsce dla podmiotów zagranicznych.
§  16.
Agencja świadczy organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego i innym podmiotom usługi eksperckie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji i pożyczek przedsiębiorcom

§  17.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług:
1)
doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością,
2)
związanych z procedurą oceny zgodności wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kwalifikacji pracowników z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi,
3)
związanych z procedurą oceny zgodności wyrobów określoną w odrębnych przepisach

- zwanej dalej "dotacją na zapewnienie jakości".

2.
Dotacja na zapewnienie jakości nie może:
1)
przekroczyć 60% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji;
2)
być niższa niż kwota 1.000 euro ani wyższa niż kwota 10.000 euro.
§  18.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów certyfikacji systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy, zwanej dalej "dotacją na uzyskanie certyfikatu".
2.
Dotacja na uzyskanie certyfikatu nie może przekroczyć 50% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w systemie akredytacji, ani kwoty:
1)
10.000 zł - w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania;
2)
15.000 zł - w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania.
§  19.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów:
1)
usług mających na celu rozwój produktów, świadczonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii,
2)
usług doradczych mających na celu wspomaganie zarządzania, w szczególności przy użyciu technik informatycznych,
3)
szkoleń pracowników odpowiedzialnych za działania mające na celu rozwój produktów lub wspomaganie zarządzania

- zwanej dalej "dotacją na dostęp do innowacyjnych usług".

2.
Dotacja na dostęp do innowacyjnych usług nie może przekroczyć 60% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 15.000 euro.
§  20.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, polegającego w szczególności na dopuszczeniu akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniu ich na regulowany rynek papierów wartościowych, zwanej dalej "dotacją na pozyskanie finansowania".
2.
Dotacja na pozyskanie finansowania nie może przekroczyć 60% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 15.000 euro.
§  21.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów:
1)
usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem planu rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającego nowoczesne technologie, urządzenia lub rozwiązania organizacyjne,
2)
inwestycji wynikających z planu, o którym mowa w pkt 1

- zwanej dalej "dotacją na rozwój i modernizację".

2.
Dotacja na rozwój i modernizację w zakresie:
1)
kosztów określonych w ust. 1 pkt 1 - nie może przekroczyć 60% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 10.000 euro;
2)
kosztów określonych w ust. 1 pkt 2 - nie może:
a)
przekroczyć 25% kosztów netto inwestycji, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji,
b)
być niższa niż kwota 30.000 euro ani wyższa niż kwota 100.000 euro.
§  22.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność gospodarczą polegającą na:
1)
wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku lub
2)
wykorzystaniu technologii pojawiającej się w Polsce po raz pierwszy

- zwaną dalej "działalnością innowacyjną", dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług szkoleniowych i doradczych w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, zwanej dalej "dotacją na rozpoczęcie działalności innowacyjnej".

2.
Dotacja na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie może przekroczyć kwoty 30.000 euro ani:
1)
90% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji - w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do właściwego rejestru nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji;
2)
60% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji - w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do właściwego rejestru wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
3.
Wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie może być złożony po upływie 3 lat od dnia wpisania przedsiębiorcy do właściwego rejestru.
§  23.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy podejmującemu działalność innowacyjną dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów inwestycji związanych z podjęciem tej działalności, zwanej dalej "dotacją na inwestycje w zakresie działalności innowacyjnej".
2.
Dotacja na inwestycje w zakresie działalności innowacyjnej nie może:
1)
przekroczyć 50% kosztów netto inwestycji poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji;
2)
być niższa niż kwota 5.000 euro ani wyższa niż kwota 75.000 euro.
3.
Przepis § 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  24.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy, zamierzającemu ubiegać się, wspólnie z innym lub innymi małymi lub średnimi przedsiębiorcami, o otrzymanie zamówienia publicznego, dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z przygotowaniem oferty realizacji tego zamówienia publicznego, zwanej dalej "dotacją na wspólną ofertę".
2.
Dotacja na wspólną ofertę nie może przekroczyć 50% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji, ani kwoty:
1)
10.000 zł - jeżeli zamówienia publicznego udziela podmiot z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
20.000 zł - jeżeli zamówienia publicznego udziela podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Dotacja na wspólną ofertę jest udzielana jednemu przedsiębiorcy, wskazanemu we wspólnym wniosku przedsiębiorców przygotowujących ofertę.
§  25.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z połączeniem przedsiębiorstwa tego przedsiębiorcy z przedsiębiorstwem innego małego lub średniego przedsiębiorcy, zwanej dalej "dotacją na konsolidację".
2.
Dotacja na konsolidację nie może przekroczyć 50% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 60.000 zł.
§  26.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji, zwanej dalej "dotacją na rozwój eksportu", przeznaczonej na finansowanie części kosztów:
1)
usług doradczych polegających na gromadzeniu i analizowaniu informacji o rynkach zagranicznych, związanych z działalnością przedsiębiorcy, w celu określenia możliwości i strategii wchodzenia na nowe rynki zbytu lub zwiększenia istniejącego eksportu na danym rynku;
2)
usług konsultacyjnych polegających na analizowaniu określonych rynków pod kątem znalezienia dla przedsiębiorcy potencjalnych partnerów zagranicznych w celu poszerzenia jego rynków zbytu;
3)
udziału w zagranicznej imprezie targowej lub wystawienniczej;
4)
opracowania i przeprowadzenia promocji produktu w zagranicznych środkach masowego przekazu lub przez Internet - w przypadku gdy kwota dotacji na rozwój eksportu, łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia tej dotacji, nie przekracza równowartości 100.000 euro;
5)
udziału w zagranicznej misji handlowej - w przypadku określonym w pkt 4.
2.
Kwota wyrażona w euro określona w ust. 1 pkt 4 jest przeliczana zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o pomocy publicznej.
3.
Dotacja na rozwój eksportu nie może przekroczyć 50% kosztów netto określonych w ust. 1, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 50.000 zł w roku kalendarzowym.
§  27.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanej dalej "dotacją na doradztwo z zakresu bhp".
2.
Dotacja na doradztwo z zakresu bhp nie może przekroczyć 60% ceny netto usług, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 4.000 euro.
§  28.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów zakupu wyposażenia lub urządzeń niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanej dalej "dotacją na wyposażenie z zakresu bhp".
2.
Dotacja na wyposażenie z zakresu bhp nie może:
1)
być wyższa niż 25% kosztów netto zakupów, o których mowa w ust. 1, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji;
2)
być niższa niż kwota 2.000 euro ani wyższa niż kwota 50.000 euro.
§  29.
1.
Agencja może udzielić przedsiębiorcy, będącemu stowarzyszeniem, spółdzielnią lub spółką:
1)
którego członkami, udziałowcami bądź akcjonariuszami są wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy, zwani dalej "uczestnikami", oraz
2)
którego przedmiotem działalności jest prowadzenie marketingu, pośrednictwo w sprzedaży towarów lub usług wytwarzanych przez uczestników lub dokonywanie zakupów, wyłącznie na rzecz uczestników

- dotacji przeznaczonej na rozwój działalności, zwanej dalej "dotacją na wspólne przedsięwzięcie".

2.
Dotacja na wspólne przedsięwzięcie może być udzielona na finansowanie części kosztów:
1)
usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem planu rozwoju działalności określonej w ust. 1 pkt 2;
2)
inwestycji wynikających z planu, o którym mowa w pkt 1;
3)
udziału w imprezach targowych i wystawienniczych.
3.
Dotacja na wspólne przedsięwzięcie w zakresie:
1)
kosztów określonych w ust. 2 pkt 1 - nie może przekroczyć 50% ceny netto usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 50.000 zł;
2)
kosztów określonych w ust. 2 pkt 2 - nie może przekroczyć 25% kosztów netto inwestycji, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 100.000 zł;
3)
kosztów określonych w ust. 2 pkt 3 - nie może przekroczyć 50% kosztów netto, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 20.000 zł.
4.
Dotacja na wspólne przedsięwzięcie może być ponownie udzielona przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia poprzedniego udzielenia tej dotacji.
§  30.
1.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy pożyczki, przeznaczonej na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia w zakresie działalności innowacyjnej, zwanej dalej "pożyczką na innowację".
2.
Pożyczka na innowację może być udzielona na finansowanie kosztów:
1)
wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;
2)
zakupu licencji krajowych lub zagranicznych, polegającego na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
3)
zakupu i montażu maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.
3.
Pożyczka na innowację nie może przekroczyć 75% kosztów netto przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu pożyczki, ani kwoty 2.000.000 zł.
4.
Pożyczka na innowację jest udzielana na okres nieprzekraczający 6 lat.
5.
Oprocentowanie pożyczki na innowację jest równe połowie oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pożyczki.
6.
Agencja może udzielić karencji w spłacie pożyczki na innowację. Okres karencji nie może przekraczać 2 lat. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Tryb udzielania dotacji i pożyczek przedsiębiorcom

§  31.
1.
Agencja udziela dotacji lub pożyczki na wniosek przedsiębiorcy.
2.
Agencja podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie danego rodzaju dotacji lub pożyczki przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji.
3.
Agencja informuje o zaprzestaniu przyjmowania wniosków, w szczególności w razie wyczerpania środków przeznaczonych na udzielanie danego rodzaju dotacji lub pożyczek, w sposób określony w ust. 2.
4.
W okresie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji lub pożyczki Agencja udostępnia przedsiębiorcom formularze tych wniosków, w szczególności przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Agencji.
§  32.
Agencja może powierzyć regionalnej instytucji finansującej, o której mowa w § 43 ust. 3, wykonywanie niektórych czynności związanych z udzielaniem przez Agencję dotacji przedsiębiorcom, a w szczególności promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i ich ocenę formalną oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania dotacji.
§  33.
1.
Agencja rozpatruje wniosek przedsiębiorcy o udzielenie dotacji w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.
2.
Agencja, rozpatrując wniosek przedsiębiorcy o udzielenie dotacji, bierze pod uwagę w szczególności:
1)
zagwarantowanie przez przedsiębiorcę prawidłowej realizacji działań finansowanych z udziałem dotacji, w szczególności przez:
a)
zapewnienie finansowania kosztów działań, w części nieobjętej dotacją, ze środków niepochodzących z pomocy publicznej,
b)
niezaleganie z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne,
c)
niepozostawanie w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym ani w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami,
d)
należyte wypełnianie zobowiązań wynikających z innych umów zawartych z Agencją;
2)
przewidywany wpływ działań finansowanych z udziałem dotacji na rozwój przedsiębiorcy;
3)
koszty działań finansowanych z udziałem dotacji w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;
4)
trwałość wpływu działań finansowanych z udziałem dotacji na sytuację przedsiębiorcy;
5)
w przypadku gdy dotacja jest przeznaczona na finansowanie części kosztów usług:
a)
cenę tych usług w porównaniu z ceną rynkową,
b)
doświadczenie wykonawcy usług w realizacji usług tego rodzaju,
c)
kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących usługi,
d)
sytuację finansową wykonawcy usług.
3.
W przypadkach określonych w umowach o wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi Agencja może udzielić przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług, pod warunkiem że usługi te będą realizowane przez wykonawcę, któremu Agencja udzieliła akredytacji. Agencja udziela akredytacji wykonawcom usług, stosując kryteria określone w ust. 2 pkt 5.
4.
Agencja powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o rozstrzygnięciu w sprawie udzielenia dotacji. Odmowa udzielenia dotacji powinna zawierać uzasadnienie.
§  34.
1.
Agencja udziela dotacji przedsiębiorcy w drodze pisemnej umowy.
2.
Umowa o udzieleniu dotacji określa w szczególności:
1)
szczegółowe przeznaczenie dotacji;
2)
kwotę dotacji;
3)
szczegółowe zasady wykorzystywania dotacji;
4)
sposób wypłaty dotacji;
5)
w przypadku wypłaty zaliczki:
a)
przypadki, w których zaliczka podlega zwrotowi,
b)
sposób zabezpieczenia zwrotu zaliczki;
6)
sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania dotacji;
7)
warunki rozwiązania umowy.
§  35.
1.
Agencja dokonuje wypłaty dotacji po zakończeniu realizacji działań określonych w umowie o udzieleniu dotacji, na podstawie udokumentowanego rozliczenia poniesionych kosztów, przedstawionego przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przedsiębiorca może wystąpić do Agencji o wypłatę zaliczki w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty przyznanej dotacji. Zaliczka może być wypłacona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia.
§  36.
1.
Agencja rozpatruje łącznie wnioski przedsiębiorców o udzielenie pożyczki na innowację, złożone w ciągu danego półrocza, w terminie 60 dni od zakończenia tego półrocza.
2.
Agencja, rozpatrując wniosek przedsiębiorcy o udzielenie pożyczki na innowację, bierze pod uwagę w szczególności:
1)
zagwarantowanie przez przedsiębiorcę prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, finansowanego z udziałem pożyczki, w szczególności przez:
a)
zapewnienie finansowania kosztów przedsięwzięcia, w części nieobjętej pożyczką, ze środków niepochodzących z pomocy publicznej,
b)
niezaleganie z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne,
c)
niepozostawanie w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym ani w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami,
d)
należyte wypełnianie zobowiązań wynikających z innych umów zawartych z Agencją;
2)
zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki;
3)
stopień innowacyjności przedsięwzięcia;
4)
przewidywany wpływ przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorcy;
5)
koszty przedsięwzięcia w stosunku do jego przewidywanych rezultatów;
6)
trwałość wpływu przedsięwzięcia na sytuację przedsiębiorcy.
3.
Agencja podaje do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie na stronie internetowej, informacje o przyznanych pożyczkach, z określeniem ich kwoty, w terminie 30 dni po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie pożyczki na innowację. Przepis § 33 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  37.
1.
Agencja udziela pożyczki przedsiębiorcy w drodze pisemnej umowy.
2.
Umowa o udzieleniu pożyczki określa w szczególności:
1)
szczegółowe przeznaczenie pożyczki;
2)
kwotę pożyczki;
3)
termin spłaty pożyczki;
4)
oprocentowanie pożyczki;
5)
warunki spłaty pożyczki;
6)
szczegółowe zasady wykorzystania pożyczki;
7)
sposób wypłaty pożyczki;
8)
przypadki, w których pożyczka podlega zwrotowi przed upływem terminu spłaty;
9)
sposoby zabezpieczenia zwrotu pożyczki;
10)
sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pożyczki;
11)
warunki rozwiązania umowy.
3.
Pożyczka na innowację jest wypłacana w transzach nieprzekraczających kwoty 250.000 zł. Pożyczka może być wypłacona jednorazowo, jeżeli jej kwota nie przekracza 500.000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub zatrudnienia

§  38. 2
 
1.
Agencja może udzielić:
1)
organowi prowadzącemu szkołę, zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli lub inną placówkę działającą w systemie oświaty,
2)
szkole wyższej,
3)
jednostce badawczo-rozwojowej,
4)
innej osobie prawnej, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową

- zwanym dalej "organizatorem szkolenia", dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów organizowanego przez ten podmiot szkolenia małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników skierowanych przez małych lub średnich przedsiębiorców, zwanej dalej "dotacją szkoleniową".

2.
Dotacja szkoleniowa może być udzielona na finansowanie kosztów szkolenia ogólnego mającego na celu podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przedsiębiorców lub pracowników, organizowanego w formie:
1)
kursu lub
2)
studiów podyplomowych.
3.
Dotacja szkoleniowa nie może być udzielona na finansowanie kosztów szkolenia, które:
1)
jest organizowane w celu osiągnięcia zysku lub
2)
w całości lub w części odbywa się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dotacją szkoleniową są:
1)
wynagrodzenie osób prowadzących i administrujących szkoleniem oraz osób świadczących doradztwo związane ze szkoleniem, wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne;
2)
koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób wymienionych w pkt 1;
3)
koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
4)
amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych z wykorzystaniem środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
5)
koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
6)
koszty materiałów szkoleniowych;
7)
koszty badań, analiz i ekspertyz, związanych z oceną potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia oraz z oceną efektywności szkolenia;
8)
koszty działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją szkolenia;
9)
koszty przeprowadzenia audytu szkolenia.
5.
W kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją ujmuje się wynagrodzenia uczestników szkolenia, wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne, otrzymywane od ich pracodawców za okres uczestnictwa w szkoleniu - do wysokości 20 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją szkoleniową.
6.
Dotacja szkoleniowa z tytułu udziału w szkoleniu jednej osoby nie może przekroczyć 80 % przypadającej na tę osobę części kosztów netto kwalifikujących się do objęcia dotacją szkoleniową, o których mowa w ust. 4 i 5.
7.
Organizator szkolenia dołącza do wniosku o udzielenie dotacji szkoleniowej program szkolenia, zawierający:
1)
diagnozę potrzeb edukacyjnych osób, dla których ma być organizowane szkolenie, wynikających z potrzeb przedsiębiorców zatrudniających te osoby;
2)
założenia organizacyjno-programowe, określające:
a)
nazwę formy nauczania,
b)
zakres tematyczny,
c)
sposób doboru uczestników oraz metody promocji i udzielania informacji o szkoleniu,
d)
czas trwania i sposób organizacji;
3)
plan nauczania, określający w szczególności:
a)
przedmioty lub tematy nauczania, ich wymiar i treść,
b)
wykaz wykładowców,
c)
rozkład zajęć;
4)
wykaz środków dydaktycznych i literatury;
5)
wzór kwestionariusza oceny szkolenia przez jego uczestników.
8.
Agencja podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji szkoleniowej przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji.
9.
Agencja w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 8, podaje termin składania wniosków o udzielenie dotacji szkoleniowej. Agencja rozpatruje łącznie wszystkie wnioski o udzielenie dotacji szkoleniowej złożone w tym terminie.
10.
Agencja, rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji szkoleniowej, bierze pod uwagę w szczególności:
1)
zgodność zakresu tematycznego szkolenia z potrzebami przedsiębiorców i ich pracowników;
2)
koszty organizacji szkolenia w porównaniu z jego wymiarem;
3)
doświadczenie organizatora szkolenia i wykładowców;
4)
zapewnianie przez organizatora szkolenia prawidłowej realizacji szkolenia, w szczególności przez:
a)
niezaleganie z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne,
b)
niepozostawanie w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, ani w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami,
c)
należyte wypełnianie zobowiązań wynikających z innych umów zawartych z Agencją.
11.
Agencja podaje do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie na stronie internetowej, informacje o przyznanych dotacjach, z określeniem ich kwoty, w terminie 30 dni po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie dotacji szkoleniowej. Przepis § 33 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  38a. 3
 Agencja może powierzyć regionalnej instytucji finansującej wykonywanie niektórych czynności związanych z udzielaniem przez Agencję dotacji szkoleniowej, a w szczególności promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i ich ocenę formalną oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania dotacji. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepis § 44.
§  39.
1.
Agencja może udzielić osobie prawnej, która:
1)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
2)
uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, z którego udziela pożyczek wyłącznie małym przedsiębiorcom, zwany dalej "funduszem pożyczkowym",
3)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2,
4)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2

- dotacji przeznaczonej na powiększenie funduszu pożyczkowego, zwanej dalej "dotacją na fundusz pożyczkowy".

2.
Dotacja na fundusz pożyczkowy nie może:
1)
być niższa niż kwota 250.000 zł;
2)
być wyższa niż dotychczasowa wysokość tego funduszu ani przekraczać kwoty:
a)
2.500.000 zł - w przypadku funduszu działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa,
b)
1.000.000 zł - w przypadku funduszu niespełniającego warunków określonych w lit. a.
3.
Agencja może udzielać kolejnych dotacji na fundusz pożyczkowy tej samej osobie prawnej pod warunkiem, że udział łącznej kwoty tych dotacji w funduszu pożyczkowym nie przekroczy 50%.
4.
Agencja, z zastrzeżeniem ust. 7, dokonuje wyboru osób prawnych, którym zostaną udzielone dotacje na fundusz pożyczkowy, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a Agencja przeprowadza konkurs w porozumieniu z właściwymi zarządami województw.
5.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
termin składania ofert i ich zakres;
2)
wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 1;
3)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
4)
określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.
6.
Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
przedmiot działalności osoby prawnej, przy czym są preferowane osoby prawne, które oprócz działalności określonej w ust. 1 pkt 2 i z nią związanej nie prowadzą innej działalności;
2)
lokalizację osoby prawnej;
3)
sytuację finansową osoby prawnej;
4)
wysokość funduszu pożyczkowego w stosunku do terytorialnego zasięgu jego działania;
5)
kwalifikacje osób zatrudnionych przy udzielaniu pożyczek.
7.
Agencja może odstąpić od publicznego ogłaszania konkursu, jeżeli dotacja na fundusz pożyczkowy:
1)
jest przeznaczona na udzielenie przedsiębiorcom pożyczek na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub
2)
jest udzielana w związku z realizacją rządowego programu restrukturyzacji określonej branży gospodarki, lub
3)
jest udzielana w związku z gwałtownym pogorszeniem się sytuacji na lokalnym rynku pracy, lub
4)
jest udzielana w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi.
8.
W przypadkach określonych w ust. 7 Agencja kieruje zaproszenia do udziału w konkursie do wybranych osób prawnych, spełniających warunki określone w ust. 1, chyba że program, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, wskazuje konkretną osobę prawną, której zostanie udzielona dotacja. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.
§  40.
1.
W związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi, Agencja może udzielić osobie prawnej, która:
1)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
2) 4
 uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej "funduszem poręczeniowym", przeznaczony wyłącznie na udzielanie małym lub średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek, przy czym:
a)
poręczenia lub gwarancje udzielane po dniu 1 maja 2004 r. dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki,
b)
poręczenia lub gwarancje są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania,
c)
poręczenia lub gwarancje są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko, o którym mowa w lit. b, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,
d)
poręczenia lub gwarancje są udzielane w wysokości nieprzekraczającej 80 % zobowiązania, którego dotyczą,
e)
poręczenia lub gwarancje nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, przy czym za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji uważa się przedsiębiorcę, który wskutek poniesionych strat nie jest w stanie kontynuować działalności gospodarczej bez otrzymania pomocy publicznej,
3)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt 2,
4)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt 2

- dotacji przeznaczonej na powiększenie funduszu poręczeniowego, zwanej dalej "dotacją na fundusz poręczeniowy".

2.
Kwotę dotacji na fundusz poręczeniowy określa program, o którym mowa w ust. 1.
3.
Agencja dokonuje wyboru osób prawnych, którym zostanie udzielona dotacja na fundusz poręczeniowy, stosując odpowiednio § 39 ust. 4-6, chyba że program, o którym mowa w ust. 1, wskazuje konkretną osobę prawną, której zostanie udzielona dotacja.
§  41.
1.
Agencja może udzielić osobie prawnej, która:
1)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
2)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych i doradczych małym i średnim przedsiębiorcom

- dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów związanych ze świadczeniem bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych podmiotom określonym w ust. 2, zwanej dalej "dotacją na usługi informacyjno-doradcze".

2.
Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być świadczone:
1)
osobom fizycznym podejmującym działalność gospodarczą;
2)
małym i średnim przedsiębiorcom - pod warunkiem że wartość świadczonej usługi łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień świadczenia usługi nie przekracza równowartości w złotych polskich 100.000 euro.
3.
Kwota wyrażona w euro, określona w ust. 2 pkt 2, jest przeliczana zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o pomocy publicznej.
4.
Dotacja na usługi informacyjno-doradcze nie może przekroczyć 75% wartości usług wykonanych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, obliczonej według rozliczeniowej stawki godzinowej, określonej w umowie o udzieleniu dotacji.
5.
Agencja, z zastrzeżeniem ust. 9, dokonuje wyboru osób prawnych, którym zostaną udzielone dotacje na usługi informacyjno-doradcze świadczone w określonym województwie, w drodze konkursu ofert, ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji.
6.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
termin składania ofert i ich zakres;
2)
wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 1;
3)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
4)
określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.
7.
Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
lokalizację punktu, w którym będą świadczone usługi;
2)
ciągłość świadczenia usług;
3)
kwalifikacje osób wykonujących usługi;
4)
sytuację finansową osoby prawnej;
5)
rozliczeniową stawkę godzinową, zadeklarowaną przez osobę prawną.
8.
Agencja może udzielić osobie prawnej, której udzieliła dotacji na usługi informacyjno-doradcze, dwóch kolejnych dotacji bez przeprowadzania ponownego konkursu.
9.
Agencja może udzielić dotacji na usługi informacyjno-doradcze osobie prawnej, która posiada akredytację Komisji Europejskiej w sieci informacji europejskiej lub w sieci informacji o innowacjach, a także regionalnej instytucji finansującej, o której mowa w § 43 ust. 3. W tych przypadkach nie stosuje się ust. 6-8.
§  42.
1.
Agencja może udzielić:
1)
organowi prowadzącemu szkołę, zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli lub inną placówkę działającą w systemie oświaty,
2)
osobie prawnej, a w szczególności: stowarzyszeniu, fundacji, organizacji zrzeszającej przedsiębiorców albo szkole wyższej

- dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów podejmowanego przez ten podmiot przedsięwzięcia mającego na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lub kształtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie, polegającego w szczególności na organizacji lub udziale w konkursie, konferencji, seminarium, opracowaniu programu lub publikacji rozpowszechnianej w środkach masowego przekazu albo wydaniu publikacji, zwanej dalej "dotacją na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości".

2.
Dotacja na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości nie może być udzielona na finansowanie kosztów przedsięwzięcia organizowanego w celu osiągnięcia zysku.
3.
Dotacja na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości nie może być wyższa niż 50% kosztów organizacji lub udziału w przedsięwzięciu, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji.
4.
W ciągu roku kalendarzowego Agencja może udzielić jednemu podmiotowi nie więcej niż trzech dotacji na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości, których łączna kwota nie może przekroczyć 50.000 zł.
5.
Agencja rozpatruje łącznie wnioski o udzielenie dotacji na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości, złożone w danym kwartale, w terminie 21 dni od zakończenia tego kwartału.
6.
Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
rodzaj przedsięwzięcia, przy czym są preferowane przedsięwzięcia służące kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych;
2)
skalę przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia w stosunku do jego kosztów;
3)
udział wnioskowanej kwoty dotacji w całości kosztów przedsięwzięcia;
4)
w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną - zapewnianie przez tę osobę prawną prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, w szczególności przez:
a)
niezaleganie z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne,
b)
niepozostawanie w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym ani w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami,
c)
należyte wypełnianie zobowiązań wynikających z innych umów zawartych z Agencją.
7.
Agencja podaje do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie na stronie internetowej, informacje o przyznanych dotacjach, z określeniem ich kwoty, w terminie 30 dni po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie dotacji na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości. Przepis § 33 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  43.
1.
Agencja może udzielić osobie prawnej, która:
1)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
2)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych, doradczych i finansowych małym i średnim przedsiębiorcom,
3)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości

- dotacji przeznaczonej na realizację działań z zakresu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców na terenie danego województwa, określonych w programie finansowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi, oraz na finansowanie kosztów operacyjnych związanych z tymi działaniami, zwanej dalej "dotacją na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości".

2.
Dotacja na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości:
1)
w części przeznaczonej na realizację działań, o których mowa w ust. 1 - jest udzielana w kwocie określonej w programie wskazanym w ust. 1;
2)
w części przeznaczonej na finansowanie kosztów operacyjnych związanych z działaniami, o których mowa w ust. 1 - nie może przekroczyć 8% kwoty przeznaczonej na realizację tych działań.
3.
Agencja dokonuje - w drodze konkursu ofert, przeprowadzanego w porozumieniu z właściwym zarządem województwa i ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Agencji - wyboru osoby prawnej, której udzieli dotacji na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości na terenie danego województwa, zwanej dalej "regionalną instytucją finansującą".
4.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
termin składania ofert i ich zakres;
2)
wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 1;
3)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
4)
określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.
5.
Dotacja na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości może być udzielona pod warunkiem potwierdzenia, audytem dokonanym przez wykonawcę wybranego przez Agencję, spełniania przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych w ust. 1.
6.
Agencja zleca dokonanie audytu, o którym mowa w ust. 5, również w okresie realizacji programu określonego w ust. 1, co najmniej raz na dwa lata kalendarzowe.
7.
W przypadku negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, Agencja może udzielić dotacji na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości regionalnej instytucji finansującej działającej w innym województwie.
8.
W okresie 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 3, Agencja może udzielać regionalnej instytucji finansującej kolejnych dotacji na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości bez przeprowadzania ponownego konkursu.
§  44.
Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej dotacji przeznaczonej na finansowanie uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem czynności, powierzonych jej przez Agencję zgodnie z § 32, zwanej dalej "dotacją operacyjną".
§  45.
1.
Agencja może udzielić:
1)
gminie albo powiatowi lub
2)
osobie prawnej, która:
a)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
b)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
c)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich

- dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia w zakresie promocji zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, zwanej dalej "dotacją na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich".

2.
Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, może być skierowane do:
1)
absolwentów szkół,
2)
zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku do 26 lat,
3)
osób bezrobotnych zarejestrowanych co najmniej od 6 miesięcy,
4)
osób korzystających z pomocy społecznej,
5)
osób niepełnosprawnych,
6)
uchodźców lub repatriantów

- mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "beneficjentami".

3.
Dotacja na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich może być udzielona na finansowanie:
1)
kosztów rekrutacji beneficjentów;
2)
kosztów usług świadczonych bezpłatnie beneficjentom w zakresie:
a)
określenia potrzeb beneficjentów, w tym opracowania indywidualnych planów działania,
b)
poradnictwa psychologicznego,
c)
doradztwa przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych i społecznych,
d)
szkolenia zawodowego,
e)
poradnictwa zawodowego,
f)
pośrednictwa pracy,
g)
szkolenia i doradztwa dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej, a także doradztwa w pierwszym roku po podjęciu tej działalności;
3)
kosztów związanych z udziałem beneficjentów w praktykach zawodowych, organizowanych na podstawie umów z pracodawcami;
4)
refundacji części kosztów zatrudnienia beneficjenta poniesionych przez pracodawcę, u którego beneficjent odbywa szkolenie zawodowe;
5)
wsparcia finansowego dla beneficjentów odbywających szkolenia i praktyki zawodowe;
6)
kosztów operacyjnych, związanych z realizacją działań określonych w pkt 4 i 5.
4.
Dotacja na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich:
1)
udzielona podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może:
a) 5
 być niższa niż kwota 20.000 euro ani wyższa niż kwota:
300.000 euro - w przypadku przedsięwzięcia skierowanego do osób określonych w ust. 2 pkt 1 lub 2, realizowanego przez powiat,
100.000 euro - w pozostałych przypadkach, oraz
b)
przekroczyć 60% kosztów określonych w ust. 3, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji;
2)
udzielona podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może:
a)
być niższa niż kwota 20.000 euro ani wyższa niż kwota 100.000 euro,
b)
pokrywać kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji.
5.
Agencja dokonuje wyboru podmiotów określonych w ust. 1, którym udzieli dotacji na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji.
6.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
termin składania ofert i ich zakres;
2)
wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 1 pkt 2;
3)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
4)
określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.
7.
Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
zgodność działań zaproponowanych w ofercie z krajowym programem promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz strategią rozwoju województwa;
2)
skalę przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia w stosunku do lokalnego, regionalnego lub krajowego rynku pracy;
3)
kompleksowość rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb beneficjentów;
4)
udział wnioskowanej kwoty dotacji w całości kosztów przedsięwzięcia;
5)
w przypadku oferty złożonej przez osobę prawną - zapewnianie przez tę osobę prawną prawidłowej realizacji działań określonych w ust. 3, w szczególności przez:
a)
niezaleganie z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne,
b)
niepozostawanie w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym ani w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami,
c)
należyte wypełnianie zobowiązań wynikających z innych umów zawartych z Agencją.
§  46. 6
 
1.
Agencja może udzielić:
1)
jednostce samorządu terytorialnego lub
2)
osobie prawnej, która:
a)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
b)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
c)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich

- dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów uruchomienia przedsięwzięcia, mającego na celu udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, zwanej dalej "dotacją na lokalną inicjatywę rynku pracy.

2.
Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, powinno polegać na utworzeniu jednostki organizacyjnej, udzielającej osobom wymienionym w ust. 1 pomocy w zakresie:
1)
informacji o rynku pracy,
2)
pośrednictwa pracy,
3)
poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej,
4)
wsparcia psychologicznego mającego na celu ułatwienie powrotu do życia zawodowego,
5)
doradztwa w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
6)
możliwości podjęcia tymczasowego zatrudnienia,
7)
informacji o możliwościach wykorzystania technik informatycznych dla stworzenia miejsca pracy lub uzyskania zatrudnienia

- zwanej dalej "instytucją rynku pracy".

3.
Dotacja na lokalną inicjatywę rynku pracy nie może przekraczać 75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia tą dotacją, poniesionych przez podmiot określony w ust. 1 po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, ani kwoty 100.000 euro.
4.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dotacją na lokalną inicjatywę rynku pracy są koszty:
1)
badań potrzeb klientów instytucji rynku pracy;
2)
szkolenia pracowników instytucji rynku pracy;
3)
promocji instytucji rynku pracy;
4)
przygotowania pomieszczeń na potrzeby instytucji rynku pracy - w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją na lokalną inicjatywę rynku pracy;
5)
wyposażenia instytucji rynku pracy - w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją na lokalną inicjatywę rynku pracy.
5.
Agencja dokonuje wyboru podmiotów, którym udzieli dotacji na lokalną inicjatywę rynku pracy, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji.
6.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
termin składania ofert i ich zakres;
2)
wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 1 pkt 2;
3)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
4)
określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.
7.
Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
zgodność oferty ze strategią rozwoju województwa lub programami rozwoju zasobów ludzkich i zatrudnienia przyjętymi przez Radę Ministrów;
2)
kwalifikacje osób, które będą wykonywać usługi określone w ust. 2;
3)
zdolność podmiotu określonego w ust. 1 do kontynuowania przedsięwzięcia po wykorzystaniu dotacji;
4)
w przypadku oferty złożonej przez osobę prawną - zapewnianie przez tę osobę prawną prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, w szczególności przez:
a)
niezaleganie z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne,
b)
niepozostawanie w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym ani w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami,
c)
należyte wypełnianie zobowiązań wynikających z innych umów zawartych z Agencją.
§  46a. 7
 
1.
Agencja może udzielić osobie prawnej, która:
1)
zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,
2)
zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie rozwoju lokalnego, promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej,
3)
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów rozwoju lokalnego, promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich

- zwanej dalej "ośrodkiem", dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia w zakresie promocji wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, realizowanego na terenie określonego województwa, zwanej dalej "dotacją na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS".

2.
Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, powinno polegać na:
1)
bezpłatnym świadczeniu podmiotom zainteresowanym pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w tym zakresie,
2)
bezpłatnym świadczeniu usług doradczych na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
3)
organizacji seminariów i konferencji służących promowaniu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym

- przy czym, w ramach przedsięwzięcia, ośrodek powinien przeprowadzić co najmniej 800 godzin lekcyjnych szkoleń i zorganizować co najmniej 2 konferencje lub seminaria.

3.
Do kosztów realizacji przedsięwzięcia zalicza się koszty działań, o których mowa w ust. 2, oraz pozostałe koszty bieżące bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności koszty promocji ośrodka.
4.
Dotacja na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS nie może:
1)
przekroczyć 90 % kosztów netto określonych w ust. 3, poniesionych po zawarciu umowy o udzielenie dotacji;
2)
być niższa niż kwota 50.000 euro ani wyższa niż kwota 70.000 euro.
5.
Agencja dokonuje wyboru ośrodków, którym zostaną udzielone dotacje na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Agencji. W konkursie tym może zostać wybranych najwyżej 25 ośrodków, przy czym siedzibę w danym województwie mogą mieć najwyżej 2 wybrane ośrodki.
6.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
termin składania ofert i ich zakres;
2)
wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 1;
3)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
4)
określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.
7.
Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
dotychczasowe doświadczenie ośrodka w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3;
2)
zapewnianie przez osoby bezpośrednio świadczące usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, należytego poziomu ich świadczenia;
3)
oczekiwane rezultaty przedsięwzięcia, określone w ofercie.
§  47.
1.
Do udzielania przez Agencję dotacji podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub zatrudnienia stosuje się odpowiednio § 34 i 35, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Agencja może dokonać wypłaty dotacji udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przed rozpoczęciem przez tę jednostkę realizacji działań określonych w umowie o udzieleniu dotacji.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  48.
1.
W związku z realizacją umów o wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi:
1)
dotyczących zlikwidowanej Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawartych przed dniem 1 stycznia 2001 r. lub
2)
dotyczących zlikwidowanej fundacji pod nazwą Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, zawartych przez dniem 1 czerwca 2002 r.

- Agencja może podejmować działania określone w tych umowach, a w szczególności udzielać dotacji oraz pożyczek na warunkach i w trybie określonych w tych umowach.

2.
W związku z realizacją umów o wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi, zawartych przed dniem 1 stycznia 2001 r., Agencja może udzielać dotacji na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości oraz dotacji operacyjnych osobom prawnym wybranym, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w sposób określony w tych umowach.
§  49.
Agencja udziela dotacji:
1)
na wniosek przedsiębiorcy lub osoby prawnej złożony przed dniem 1 stycznia 2003 r. lub
2)
w drodze konkursu ogłoszonego przed dniem 1 stycznia 2003 r.

- stosując warunki i tryb określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 57, poz. 598 i Nr 84, poz. 917).

§  50.
1.
Wnioski o udzielenie pożyczki na innowację złożone od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2003 r. Agencja rozpatruje łącznie w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r.
2.
Wnioski o udzielenie dotacji szkoleniowej złożone od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 kwietnia 2003 r. Agencja rozpatruje łącznie w terminie do dnia 21 maja 2003 r.
3.
Wnioski o udzielenie dotacji na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości złożone od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 marca 2003 r. Agencja rozpatruje łącznie w terminie do dnia 21 kwietnia 2003 r.
§  51.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 29, poz. 321) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 57, poz. 598 i Nr 84, poz. 917), które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
2 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
3 § 38a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
4 § 40 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
5 § 45 ust. 4 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
6 § 46 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
7 § 46a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 marca 2004 r. (Dz.U.04.46.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2004 r.