Art. 68. - [Wymagania na stanowisku aktuariusza. Rejestr aktuariuszy] - Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.838 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2024 r.
Art.  68.  [Wymagania na stanowisku aktuariusza. Rejestr aktuariuszy]
1. 
Aktuariuszem jest osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy.
2. 
Organ nadzoru prowadzi rejestr aktuariuszy.
3. 
Do rejestru aktuariuszy może być wpisana osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:
1)
ukończyła studia wyższe;
2)
przez okres co najmniej roku wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza;
3)
złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny;
4)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
5)
korzysta z pełni praw publicznych;
6)
nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.
4. 
Wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego nie stosuje się do osoby fizycznej, która:
1)
uzyskała zwolnienie z egzaminu aktuarialnego, o którym mowa w ust. 5;
2)
posiada pozytywną opinię aktuariusza, pod kierunkiem którego wykonywała czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, zwana dalej "Komisją", na wniosek kandydata na aktuariusza, zwalnia go z wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego, jeżeli ukończył on uznane przez Komisję studia wyższe, o których mowa w art. 70 ust. 5 pkt 4, oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na tych studiach przeprowadzone w formie pisemnej, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.
6. 
Organ nadzoru, w drodze decyzji wydanej na wniosek zainteresowanej osoby, dokonuje wpisu do rejestru aktuariuszy.
7. 
Wpis aktuariusza do rejestru aktuariuszy obejmuje:
1)
imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania;
2)
numer zaświadczenia Komisji o złożeniu egzaminu aktuarialnego albo informację o zwolnieniu z wymogu złożenia egzaminu;
3)
datę wpisu.
8. 
Aktuariusz niezwłocznie zgłasza organowi nadzoru zmianę danych podlegających wpisowi.
9. 
Rejestr aktuariuszy jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
10. 
Organ nadzoru, po uzyskaniu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, może zwolnić od wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego osobę, która uzyskała uprawnienia aktuarialne w innym państwie oraz która spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 4-6.