Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  57.  [Ocena wrażliwości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności]
1.  System zarządzania ryzykiem obejmuje ryzyka, które należy uwzględnić w obliczeniach kapitałowego wymogu wypłacalności, oraz ryzyka, które są uwzględniane jedynie częściowo lub są w tych obliczeniach pomijane.
2.  System zarządzania ryzykiem obejmuje co najmniej:
1) ocenę ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia i tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności;
2) zarządzanie aktywami i zobowiązaniami;
3) lokaty, w szczególności w instrumenty pochodne;
4) zarządzanie płynnością i ryzykiem koncentracji;
5) zarządzanie ryzykiem operacyjnym;
6) reasekurację i inne techniki przenoszenia ryzyka.
3.  W przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji stosuje korektę dopasowującą do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka lub korektę z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, opracowuje plan płynności prognozujący wpływy pieniężne i wypływy pieniężne związane z aktywami i zobowiązaniami podlegającymi tym korektom.