Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  257.  [Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności - stosowanie modelu wewnętrznego lub odpowiednich modułów ryzyka kapitałowego wymogu wypłacalności]

W przypadku gdy obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej nie jest właściwe, ponieważ profil ryzyka danego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji znacząco odbiega od założeń stanowiących podstawę obliczeń według formuły standardowej, organ nadzoru może, w drodze decyzji, zobowiązać ten zakład do stosowania modelu wewnętrznego przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności lub odpowiednich modułów ryzyka kapitałowego wymogu wypłacalności.