Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  241.  [Podstawowe środki własne]
1.  Podstawowe środki własne zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji obejmują:
1) nadwyżkę aktywów dla celów wypłacalności nad zobowiązaniami dla celów wypłacalności;
2) zobowiązania podporządkowane.
2.  Wysokość nadwyżki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji pomniejszają o wartość akcji własnych lub udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.