Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  179.  [Zdolność prawna i procesowa głównego oddziału; reprezentacja głównego oddziału]
1.  Główny oddział może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany.
2.  Głównym oddziałem kieruje dyrektor.
3.  Prawo reprezentacji głównego oddziału przysługuje łącznie dyrektorowi i jednemu z jego zastępców lub łącznie dwóm zastępcom dyrektora głównego oddziału.
4.  Dyrektor głównego oddziału oraz jego zastępcy są ujawniani w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5.  Główny oddział przechowuje dokumenty dotyczące jego działalności w siedzibie głównego oddziału.
6.  Główny oddział ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości wskazanej w zezwoleniu.