Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  176.  [Zasada wzajemności podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej]
1.  Zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej może podejmować i wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie wzajemności.
2.  Zasady wzajemności nie stosuje się do państw należących do Światowej Organizacji Handlu.