Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  133.  [Zwyczajne walne zgromadzenie: termin zwołania i przedmiot obrad]
1.  Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2.  Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w statucie, jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności towarzystwa, bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
2) podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej albo o pokryciu straty bilansowej;
3) udzielenie członkom organów towarzystwa absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.