Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  106.  [Statut towarzystwa]
1.  Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych określa w szczególności:
1) nazwę i siedzibę towarzystwa;
2) terytorialny zasięg działalności;
3) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej;
4) zakres rzeczowy działalności, z określeniem działu, grup i rodzajów ubezpieczeń;
5) zakres działalności reasekuracyjnej;
6) wysokość kapitału zakładowego;
7) zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat;
8) zasady umarzania udziałów;
9) zasady uzyskania i utraty członkostwa oraz rodzaje członkostwa;
10) sposób rozwiązania towarzystwa;
11) zasady dokonywania ogłoszeń towarzystwa, w tym oznaczenie pisma do ogłoszeń;
12) organ uprawniony do zatwierdzania ogólnych warunków ubezpieczenia.
2.  Do statutu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogą być włączone ogólne warunki ubezpieczenia.
3.  Statut towarzystwa reasekuracji wzajemnej określa w szczególności elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5-11 oraz zakres działalności reasekuracyjnej, o którym mowa w art. 165 ust. 2.
4.  Statut towarzystwa jest sporządzany w formie aktu notarialnego.
5.  Statut towarzystwa wymaga przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru.