Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy - Rozdział 10 - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Rozdział 10 - Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

Rozdział  10

Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy

1.
Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tworzą ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy.
2.
Organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego jest Polska Izba Ubezpieczeń, zwana dalej "Izbą".
3.
Przynależność do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej.
4.
Izba ma osobowość prawną. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
1.
Organami Izby są:
1)
zebranie przedstawicieli,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna,
4)
inne organy, jeżeli statut tak stanowi.
2.
Wybory do organów Izby są powszechne, każdy zakład ubezpieczeń ma jeden głos.
3.
Kadencja organów, o których mowa ust. 1, nie może być dłuższa niż 4 lata.
1. 132
Statut Izby i jego zmiany uchwala zebranie przedstawicieli bezwzględną większością głosów ogółu zebranych. Statut i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
2.
W statucie Izby określa się w szczególności:
1)
nazwę Izby i jej siedzibę,
2)
zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji,
3)
organy Izby, zakres ich uprawnień oraz tryb wyboru,
4)
sposób nabywania i utraty członkostwa Izby,
5)
zasady gospodarki finansowej.
1.
Zakłady ubezpieczeń opłacają składki członkowskie w wysokości określonej w statucie.
2. 133
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, uwzględnia zakres zadań Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Do zadań Izby należy w szczególności:

1)
reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów,
2)
wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz współdziałanie na wniosek właściwych podmiotów przy ich opracowywaniu,
3)
współdziałanie z organem nadzoru ubezpieczeniowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy,
4)
współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń,
5)
stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami Izby,
6)
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności ubezpieczeniowej,
7)
sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym.
1.
Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Izby oraz dochodów z działalności, o której mowa w ust. 2.
2. 134
Izba może prowadzić działalność gospodarczą w ramach powołanego przez siebie przedsiębiorcy. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji zadań statutowych Izby i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą wydania ostatecznej decyzji przez organ nadzoru o likwidacji dobrowolnej lub przymusowej zakładu ubezpieczeń bądź z chwilą ogłoszenia jego upadłości.

132 Art. 87 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.
133 Art. 88 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.
134 Art. 89a ust. 2 zmieniony przez art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 października 1997 r.