Art. 89a. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 89a. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  89a.
1.
Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Izby oraz dochodów z działalności, o której mowa w ust. 2.
2. 134
Izba może prowadzić działalność gospodarczą w ramach powołanego przez siebie przedsiębiorcy. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji zadań statutowych Izby i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
134 Art. 89a ust. 2 zmieniony przez art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 października 1997 r.